Home

Food Wiki


Food Seminar

อบรม Mini Food Engineering Program ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2558 กำหนดการรับสมัครถึง วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา โดยจัดการอบรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 26 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. โดยมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญดังนี้ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ - เคมีอาหาร (Food Chemistry) 6 ชั่วโมง - จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร (Food Microbiology & Safety) 6 ชั่วโมง - สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร (Physical and Engineering Properties of Foods)6 ชั่วโมง - สมดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Material and Energy Balances in Food Processing) 6 ชั่วโมง - การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Fluid Flow and Heat Transfer in Food Processing) 6 ชั่วโมง - ปฏิกิริยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Reactions in Food Processing) 6 ชั่วโมง - บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packagings) 6 ชั่วโมง - หน่วยปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Unit Operations in Food Processing) - กระบวนการแปรรูปอาหาร (Food Processing Operations) 3 ชั่วโมง - การอบแห้ง (Drying) 3 ชั่วโมง - การแช่เยือกแข็งและการแช่เย็น (Freezing and Chilling) 3 ชั่วโมง - การฆ่าเชื้อ (Pasteurization and Sterilization) 3 ชั่วโมง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ คุณ สุธาทิพย์ ชีวรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-9244-5 โทรสาร 02-470-9240 E-mail: sutatip.che@kmutt.ac.th เว็บไซต์:http://www.kmutt.ac.th/foodeng/ หรือสอบถามรายละเอียดด้านวิชาการได้ที่ รศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 02-470-9244 E-mail: sakamon.dev@kmutt.ac.th
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ วันที่: 18 กันยายน 2558 เวลา: 09.00 น. - 12.00 น. "การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยเครื่อง Spray Dryer และ Falling Film Evaporator" เวลา: 13.00 น. - 16.30 น. "การแปรรูปนมผง - นมผงอัดเม็ด" สถานที่: ณ ห้องวีนัส 2 อาคารอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร นวัตกรรม และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงเครื่องจักรต้นแบบ ตลอดจนผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เพื่อสร้างแนวคิดพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรมอันเป็นก้าวสำคัญสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนในเวทีสากลต่อไป

Food Job

นักศึกษาฝึกงาน
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
เขียนแบบ CAD งาน Artwork
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
ช่างไฟฟ้า
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
วิศวกรผู้ช่วยผู้จัดการ
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
เลขาผู้บริหาร
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
เสมียน
จำหน่ายเครื่องจักร Spray Dryer, Evaporator, Extractor ที่ปรึกษารับจัดงบประมาณชุดเครื่องจักร และโรงงานต้นแบบรับผลิตแปรรูปอาหารด้วย การสกัด การระเหยข้น และการทำผง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า 30 ปี เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องแปรรูปอาหาร ยา และสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องตัวอย่างให้เยี่ยมชมและพร้อมทดลองผลิตได้จริงก่อนตัดสินใจซื้อ เราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่อง Spray Dryer และเครื่อง Evaporator ชั้นนำของประเทศ
Food Sciences / Food Flavorist
รายละเอียด - ลักษณะงาน : พนักงานประจำ / Full Time - เงินเดือน/Salary : พิจารณาตามคุณสมบัติ Works with our new branch of innovative food flavors. Cloud Stones are looking for his new branch a specialist in food flavoring. We are looking for 1 position, male or female, who can:, ร่วมงานกับเราในสาขาใหม่ "นวัตกรรมการปรุงแต่งกลิ่นอาหาร" Cloud Stones กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติอาหาร 1 ตำแหน่ง เพศหญิงหรือชาย ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้:


Supplier Directory


Product Highlight

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment