Food Books

การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Assurance in Food Industry)

หมวดหมู่ Food Quality Control & Assurance
ผู้แต่ง รศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
สำนักพิมพ์ ไม่ระบุ
ปีที่พิมพ์ 2558
ราคา 120฿ พิเศษ 110฿
ค่าจัดส่ง 55฿
สถานะ สินค้าหมด


รายละเอียด

หนังสือที่ผู้เขียน เขียนจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบ GMP ระบบ HACCP และระบบประกันคุณภาพ จึงได้รับทราบ ถึงปัญหาต่างๆ ในการจัดทำระบบคุณภาพ โดยเฉพาะระบบประกันคุณภาพ ประกอบกับการที่ผู้เขียนเป็นผู้สอบในวิชาการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีการหมัก วิทยาศาสตร์การอาหาร สุขาภิบาลอาหาร และการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร


หนังสือที่เกี่ยวข้อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหนังสือที่เขียนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เนื้อหาสาระที่ครอบคลุมความรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เช่น คำจำกัดความของวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร ส่วนประกอบของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหาร อาหารดัดแปรพันธุกรรม กรรมวิธีการแปรรูปอาหารต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบชนิดต่างๆ เช่น ไข่ เนื้อ นม ธัญพืช เป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ นิสิต นักศึกษาและผู้อ่านที่สนใจ

คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
400฿ 368฿
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)
ความปลอดภัยของอาหาร (การใช้ระบบ HACCP)

การใช้ระบบ HACCP เป็นมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ มีผลให้ผู้ผลิตอาหารในประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออก จะต้องพัฒนาระบบคุณภาพที่เน้นความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตอาหารที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อการอยู่รอดและการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ยังน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สอนทั้งใน ฐานะที่ปรึกษาและในฐานะอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
300฿ 270฿
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร / Food Safety Management for Food Service
การจัดการความปลอดภัยอาหาร สำหรับงานบริการอาหาร / Food Safety Management for Food Service

เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้ให้บริการอาหาร ให้ความรู้และแนวทางที่ครอบคลุม ถึงอันตรายในอาหารและโรคจากอาหารเป็นพาหะ

เพื่อให้บริการอาหารที่ปลอดภัย โดยพิจารณาถึง วัตถุดิบ การขนส่ง เก็บรักษา สุขลักษณะส่วนบุคคลและสถานที่ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในงานบริการอาหาร การฝึกอบรม รวมทั้งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผศ. ดร. วราภา มหากาญจนกุล, สิริพร สธนเสาวภาคย์, ผศ
250฿ 230฿
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม / Food engineering : Unit operations in industry
วิศวกรรมอาหาร : หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรม / Food engineering : Unit operations in industry

หนังสือ วิศวกรรมอาหาร แปลและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็น ตำราประกอบการศึกษาสำหรับนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และเหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ งานทางด้านหน่วยปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายถึงหลักการ วิธีการคำนวณ และเครื่องมือของแต่ละหน่วยปฏิบัติการ โดยพยายามรวบรวมหน่วยปฏิบัติการที่สำคัญ และใช้การมากในอุตสาหกรรมอาหาร อธิบายการถ่ายเทมวลและ สมดุลของสถานะสารซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการกลั่น การสกัด การตกผลึกและ การปฏิบัติการทางกลด้วยวิธีการต่างๆ การแยกโดยใช้เมมเบรน-อุลตร้าฟิวเตรชันและรีเวอร์สออสโมซิส การแยกทางกล การตกตะกอน การแยกโดยการหมุนเหวี่ยง การกรอง การลดขนาดในของแข็ง การลดขนาดในของเหลว (โฮโมจีเนเซชัน) การผสม และเอกซ์ทรูชัน

รศ.ดร รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิช
215฿ 198฿
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment