บริษัท เอส. เจ. เค. การบัญชี จำกัด

ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท: บริษัท เอส. เจ. เค. การบัญชี จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 40/2276 หมู่บ้านพฤกษาบี หมู่ 4 ซ. 25/2 ถ. เลียบคลองสาม ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
อีเมลล์: sjk.acc@gmail.com
ผู้ติดต่อ:

Ms. Somjai Klingjantuk
sjk.acc@gmail.com
083-095-2239

Mr. Suntorn Sudsung
sjk.acc@gmail.com
086-823-3556

เว็บไซต์: http://sjkaccountancy.webiz.co.th/
โทร: M: +66 (0)83-095-2239
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
รับจัดทำบัญชี - บันทึกรายการใบสำคัญ - ผ่านบัญชีแยกประเภทคุม และบัญชีย่อย รายงานต่างๆ - ปิดงบการเงิน - รายงานงบการเงิน - วิเคราะห์งบการเงิน Get to keep accounts. - Record Voucher - Post ledger andsub ledger Report - Closing Financial - Financial Statement - Financial statement analysis
รับจัดทำภาษีอากร - วางแผนภาษีอากรให้เหมาะสมกับกิจการ - วางระบบภาษีอากร - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นรายเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และอื่นๆ - รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีกลางปี ภงด.51 - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีสิ้นปี ภงด.50 - เข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้านบัญชี Get prepared in taxation. - Tax planning. To business suits.- Calculation and preparation of monthly. PND 1, PND 3, PND 53 And Other. Tax Report purchases andsales. - Calculation and preparation of half. PND 51. - Calculation and preparation of yearly. PND 50. - Meet with Revenue Departmentto report on the accounts.
จดทะเบียนธุรกิจ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน - เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมการออก - เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ- เพิ่มทุน ลดทุน - เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น - เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน- เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ - เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ Registered business. - Incorporation and Partnership.- Added director. Removal of director.- Changed the name of the signature name.- Add to reduce of capital.- changes in shareholders.- Changes in the Company's objective.- Relocation of the office.- Add and reduce the branch of the company.- Dissolution and liquidation of the Company.
วางระบบบัญชี การวางระบบการบันทึกข้อมูล หรือ วางระบบบัญชี เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของธุรกิจแม้ธุรกิจขนาดย่อมอาจมี ผู้ประกอบการเพียงคนเดียวที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่หมุนเวียนในการค้าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่การบันทึกโดยมี ระบบบัญชี ที่ดีจะคอยควบคุมและ แสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนไว้วิเคราะห์สมรรถนะการดำเนินงาน ของธุรกิจได้เป็นอย่างดีสมกับคำที่กล่าวว่า " บัญชีคือภาษาธุรกิจ" - วางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป Accounting system. - Plan for accounting systems
ตรวจสอบบัญชี - รับตรวจสอบบัญชีประจำปี - ตรวจสอบบัญชีเฉพาะกิจ Audit - Audit of the yearly - Audit of special
ที่ปรึกษาธุรกิจ - ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน Business consultants. - Accounting and financial consulting
รับทำเงินเดือน - รับทำเงินเดือน Salary - Get a comprehensive salary