บริษัท เอส. เจ. เค. การบัญชี จำกัด

Get prepared in taxation / รับจัดทำภาษีอากร

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Get prepared in taxation / รับจัดทำภาษีอากร
 • หมวดหมู่
  Food factory accessory
 • รุ่น
  -
 • ยี่ห้อ
  -

รับจัดทำภาษีอากร

- วางแผนภาษีอากรให้เหมาะสมกับกิจการ
- วางระบบภาษีอากร
- คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นรายเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และอื่นๆ

- รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร 
 - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีกลางปี ภงด.51
- คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีสิ้นปี ภงด.50
- เข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้านบัญชี

 

Get prepared in taxation.

- Tax planning. To business suits.
- Calculation and preparation of monthly.
  PND 1, PND 3, PND 53 And Other.
  Tax Report purchases and sales. 
- Calculation and preparation of half.
  PND 51.
- Calculation and preparation of yearly.
  PND 50.
- Meet with Revenue Department to report on the accounts.


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม