Food Cookbook

ค้นหา 99 ตำรับอาหาร

แตงกวา

น.ส.สุธาทิพย์ วนิชชากร

แตงกวา (cucumber) เป็นผัก (vegetable) ชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Cucumis sativus L. ในตระกูล Cucurbitaceae

1การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแตงกวา

แตงกวาหลังการเก็บเกี่ยว จะถูกบรรจุใส่ภาชนะ แล้วลำเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวทุกขั้นตอน ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาดแผล หรือกระทบกระแทกชอกช้ำ

  • การคัดเลือก (sorting) เพื่อคัดเอาผลเสียและผิดปกติ ไม่ได้ขนาด มีตำหนิออกให้หมด เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย และราจากผลที่เสียไปยังผลปกติ ซึ่งจุลินทรีย์จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหาก เกิดแผลเปิด หรือรอยช้ำบนผิวแตงกวา
  • การล้างทำความสะอาด
  • การลดอุณหภูมิเบื้องต้น (pre-cooling)
  • ตรวจสอบคุณภาพ
  • เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์9 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอการขนส่ง แตงกวามีอายุการเก็บรักษา 10-14 วัน

top

2 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในแตงกวา

มาตรฐานปริมาณสารพิษทางการเกษตรตกค้าง (pesticide residue) สูงสุดในแตงกวา

วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticides)

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด

(Maximum Residue Limits: MRLs)

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ไดโคโฟล (dicofol)

0.5

ไดไทโอคาร์บาเมต (dithiocarbamates) */

2

เมทาแล็กซิล (metalaxyl)

0.5

พาราควอต (paraquat)

0.02

คาร์บาริล (carbaryl)

3

คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) **/

0.5

คาร์โบฟูราน (carbofuran)

0.3

ไดเมโทเอต (dimethoate)

1

เมโทมิล (methomyl)

0.2

อีไทออน (ethion)

0.3

*/ วัตถุอันตรายทางการเกษตรกลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ไซเนบ (zineb) , ไทแรม (thiram) , โพรพิเนบ (propineb) , มาเนบ (maneb) และแมนโคเซบ (mancozeb)

**/ สารพิษตกค้างจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรคาร์โบซัลแฟน มีชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์ในรูปของคาร์โบซัลแฟน

top

3 การแปรรูปแตงกวา

top

4 คุณค่าทางโภชนาการของแตงกวา

ที่มา http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Cucumber, with peel, raw

New Search

Refuse: 3% (Ends) Scientific Name: Cucumis sativusNDB No:11205 (Nutrient values and weights are for edible portion)

Nutrient

Units

Value per100 grams

Numberof DataPoints

Std.Error

Proximates

Moisture content

g

95.23

2

0.000

Calorie

kcal

15

0

0.000

Energy

kJ

65

0

0.000

Protein

g

0.65

4

0.000

Total lipid (fat)

g

0.11

9

0.004

Ash

g

0.38

4

0.000

Carbohydrate, by difference

g

3.63

0

0.000

dietary Fiber

g

0.5

1

0.000

Sugars, total

g

1.67

0

0.000

Sucrose

g

0.03

4

0.000

Glucose (dextrose)

g

0.76

7

0.043

Fructose

g

0.87

7

0.097

Lactose

g

0.00

4

0.000

Maltose

g

0.01

7

0.012

Galactose

g

0.00

0

0.000

Starch

g

0.83

4

0.000

Minerals

Calcium, Ca

mg

16

4

0.000

Iron, Fe

mg

0.28

4

0.000

Magnesium, Mg

mg

13

4

0.000

Phosphorus, P

mg

24

4

0.000

Potassium, K

mg

147

4

0.000

Sodium, Na

mg

2

54

0.261

Zinc, Zn

mg

0.20

4

0.000

Copper, Cu

mg

0.041

8

0.000

Manganese, Mn

mg

0.079

4

0.000

Fluoride, F

mcg

1.3

11

0.650

Selenium, Se

mcg

0.3

2

0.000

Vitamins

Vitamin C, total ascorbic acid

mg

2.8

4

0.000

Thiamin

mg

0.027

4

0.000

Riboflavin

mg

0.033

4

0.000

Niacin

mg

0.098

8

0.000

Pantothenic acid

mg

0.259

4

0.000

Vitamin B-6

mg

0.040

4

0.000

Folate, total

mcg

7

8

0.000

Folic acid

mcg

0

0

0.000

Folate, food

mcg

7

8

0.000

Folate, DFE

mcg_DFE

7

0

0.000

Choline, total

mg

6.0

0

0.000

Betaine

mg

0.1

1

0.000

Vitamin B-12

mcg

0.00

0

0.000

Vitamin B-12, added

mcg

0.00

0

0.000

Vitamin A, RAE

mcg_RAE

5

0

0.000

Retinol

mcg

0

0

0.000

Carotene, beta

mcg

45

0

0.000

Carotene, alpha

mcg

11

0

0.000

Cryptoxanthin, beta

mcg

26

0

0.000

Vitamin A, IU

IU

105

0

0.000

Lycopene

mcg

0

0

0.000

Lutein + zeaxanthin

mcg

23

0

0.000

Vitamin E (alpha-tocopherol)

mg

0.03

5

0.001

Vitamin E, added

mg

0.00

0

0.000

Tocopherol, beta

mg

0.01

3

0.005

Tocopherol, gamma

mg

0.03

3

0.005

Tocopherol, delta

mg

0.00

3

0.004

Vitamin D (D2 + D3)

mcg

0.0

0

0.000

Vitamin D

IU

0

0

0.000

Vitamin K (phylloquinone)

mcg

16.4

4

0.000

Dihydrophylloquinone

mcg

0.0

4

0.000

Lipids

Fatty acids, total saturated

g

0.037

0

0.000

4:0

g

0.000

0

0.000

6:0

g

0.000

0

0.000

8:0

g

0.000

2

0.000

10:0

g

0.000

2

0.000

12:0

g

0.000

2

0.000

14:0

g

0.005

2

0.000

15:0

g

0.000

2

0.000

16:0

g

0.028

2

0.000

17:0

g

0.000

2

0.000

18:0

g

0.005

2

0.000

20:0

g

0.000

2

0.000

22:0

g

0.000

2

0.000

24:0

g

0.000

2

0.000

Fatty acids, total monounsaturated

g

0.005

0

0.000

14:1

g

0.000

2

0.000

15:1

g

0.000

2

0.000

16:1 undifferentiated

g

0.000

2

0.000

17:1

g

0.000

2

0.000

18:1 undifferentiated

g

0.005

2

0.000

20:1

g

0.000

2

0.000

22:1 undifferentiated

g

0.000

2

0.000

20:2 n-6 c,c

g

0.000

2

0.000

Fatty acids, total polyunsaturated

g

0.032

0

0.000

18:2 undifferentiated

g

0.028

2

0.000

18:3 undifferentiated

g

0.005

2

0.000

18:4

g

0.000

2

0.000

20:3 undifferentiated

g

0.000

2

0.000

20:4 undifferentiated

g

0.000

2

0.000

20:5 n-3 (EPA)

g

0.000

2

0.000

22:5 n-3 (DPA)

g

0.000

2

0.000

22:6 n-3 (DHA)

g

0.000

2

0.000

Cholesterol

mg

0

0

0.000

Phytosterols

mg

14

0

0.000

Amino acids

Tryptophan

g

0.005

0

0.000

Threonine

g

0.019

0

0.000

Isoleucine

g

0.021

0

0.000

Leucine

g

0.029

0

0.000

Lysine

g

0.029

0

0.000

Methionine

g

0.006

0

0.000

Cystine

g

0.004

0

0.000

Phenylalanine

g

0.019

0

0.000

Tyrosine

g

0.011

0

0.000

Valine

g

0.022

0

0.000

Arginine

g

0.044

0

0.000

Histidine

g

0.010

0

0.000

Alanine

g

0.024

0

0.000

Aspartic acid

g

0.041

0

0.000

Glutamic acid

g

0.196

0

0.000

Glycine

g

0.024

0

0.000

Proline

g

0.015

0

0.000

Serine

g

0.020

0

0.000

Other

Alcohol, ethyl

g

0.0

0

0.000

Caffeine

mg

0

0

0.000

Theobromine

mg

0

0

0.000

top

5 Reference


ข้าวยำ

23 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้าวยำ เป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ ข้าวยำประกอบด้วยข้าวสวยเป็นหลัก คลุกเคล้ากับผักนานาชนิด ผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยว เช่น มะม่วงดิบสับ ส้มโอ กุ้งแห้งป่น มะพร้าวคั่ว พริกขี้หนูแห้งป่น ราดด้วยน้ำบูดูชนิดหวาน

ข้าวคลุกกะปิ

23 มกราคม พ.ศ. 2556
จัดเป็นอาหารคาว รับประทานเป็นอาหารกลางวัน ประกอบด้วยข้าวคลุกกะปิ ผัดพอหอม รับประทานคู่กับหมูหวาน กุ้งแห้งทอด หอมซอย มะม่วงซอย ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ตามชอบ

ยำหมูย่าง

23 มกราคม พ.ศ. 2556
จัดอยู่ในประเภทยำ โดยการนำเนื้อหมูไปย่างพอสุก นำมาผสมกับเครื่องยำ ไม่ควรย่างให้หมูสุกมาก เนื้อจะแห้งมากไม่อร่อย เวลาผสมแล้ว รับประทานเลย

สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment