News and Articles

แนวคำถาม
ตัวอย่างข้อสอบวิชา Food processing ปี 2
ตอนที่ 2 เรื่องการแช่เยื่อกแข็ง freezing 1 อุณหภูมิอาหารหลังการแช่แข็งควรต่ำกว่า ซ เพื่อ 2 วัตถุประสงค์ของการแช่แข็งอาหาร คือ 1 2 3 3 เมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ปริมาตร ความร้อนจำเพาะ specific heat และการนำความร้อน thermal conductivity เปลี่ยนแปลงอย่างไร วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าดังกล่าว และอุณหภูมิตั้งแต่ 30 40 C พร้อมหน่วยกำกับค่าในระบบ SI 4 วาดกราฟของเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอาหารหารระหว่างการแช่แข็ง เปรียบเทียบระหว่างน้ำบริสุทธิ์กับ สารละลาย ในเส้นเดียวกัน และ แสดงจุดต่างๆ ดังนี้ freezing point supper cooling 5 วาดกราฟของเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอาหารหารระหว่างการแช่แข็ง เปรียบเทียบระหว่างการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว และการแช่แข็งแบบช้า พร้อม แสดง critical zone 6 วาดรูปแสดงการเกิดผลึกน้ำแข็ง ระหว่างการแช่แข็งแบบรวดเร็วและแบบช้า การแช่แข็งแบบเร็ว quick freezing การแช่แข็งแบบช้า slow freezing รูปแสดงการเกิดผลึกน้ำแข็งในอาหาร อธิบายความแตกต่าง 7 การแช่แข็งแบบ air blast freezing คือ มีหลักการทำงานอย่างไร ยกตัวอย่าง เครื่องแช่แข็ง freezer ที่มีการทำงานแบบการเป่าลมเย็นจัด air blast freezing 8 สารไครโอเจน cryogen คือ มีสมบัติเด่นคือ ตัวอย่างของสารไครโอเจน ที่ใช้แช่แข็งอาหาร การแตกต่างระหว่างการแช่แข็งแบบไครโอเจนกับการแช่แข็งแบบ air blast freezing 9 IQF ย่อมาจาก วิธีการแช่แข็งอย่างไร จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ IQF นิยามคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เข้าใจ คำอธิบาย recrystalization Immersion freezing Freezing point depression Latent heat of freezing Critical zone Fluidized bed freezing Ice glazing Freezing concentration Freeze burn psychrophilic bacteria ตอนที่ 3 วิชาแปรรูปอาหาร เรื่องการฉายรังสีอาหาร food irradiation cold sterilization หมายถึง อาหารฉายรังสีเป็น cold sterilization หรือไม่เพราะเหตุใด การแช่เยือกแข็งเป็น cold sterilization หรือไม่เพราะเหตุใด ionizing radiation คือ ได้แก่ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร non ionizing radiation คือ ได้แก่ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร irradiated food หมายถึง รังสีแกมมา เป็นรังสีชนิด แหล่งที่มาคือ มีลักษณะสำคัญ คือ Gray คือ 1 Gray ปริมาณรังสี วัตถุประสงค์ การใช้กับอาหาร Radappertization Radicidation Radurization วาดรูปสัญญลักษณ์แสดงอาหารที่ผ่านการฉายรังสี เครื่องหมายนี้เรียกว่า radura วาดรูปแสดงส่วนประกอบของห้องฉายรังสีแกมม่า ตอนที่ 4 เรื่อง Food additive Food additive หมายถึง ชนิดของสาร หน้าที่ ตัวอย่างสาร 5 ชนิด Emulsifier Stabilizer Thickening agent Sugar substitute Anticaking agent Preservative Sweetening agent Leavening agent ย่อมาจาก หมายถึง GRAS E number ADI ชื่อ ชื่อเต็ม ชื่ออื่น ISN E number วัตถุประสงค์การใช้ในอาหาร อาหารที่ใช้ 3 ชนิด BHT Isomalt Aspartame CMC Carboxy methyl cellulose acacia Nitrite Sodium metabisulfite Sorbic acid lecithin carrageenan Guar gum Pectin Reference USFDA Listing of Food Additive Status Part I USFDA Listing of Food Additive Status Part II http en wikipedia org wiki List of food additives http en wikipedia org wiki E number http www understandingfoodadditives org pages Ch6E400Frameset htm http www codexalimentarius net gsfaonline index html ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กฏระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารในประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างข้อสอบการขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
ตัวอย่างข้อสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ดู ตัวอย่างคำถาม 1 เคมีอาหาร 2 จุลชีววิทยาอาหาร 3 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 4 การแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร ที่มา http www fostat org index php option com content& view article& id 107 certified food professional cfop& catid 56 cfop info& Itemid 99 หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อการเชื่อมโยงคำศัทพ์ใน www foodnetworksolution com หมวดเคมีอาหาร 1 ข้อ ใด ไม่ใช่ วิธีการตรวจสอบการเกิดลิพิดออกซิเดชัน lipid oxidation ในอาหาร 1 การหาค่า Peroxide Value 2 การหาค่า TBARS 3 การหาปริมาณ Hexanal 4 การหาค่า Anisidine 2 ทั้งไข่ขาวและไข่แดงต่างมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่โปรตีนเหล่านั้น มีสมบัติเชิงหน้าที่ functional properties of protein ในอาหารต่างกัน คือ 1 โปรตีนในไข่ขาวมีหน้าที่ให้เกิดฟอง ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให้สมบัติการเกิดอิมัลชัน 2 โปรตีนในไข่ขาวมีหน้าที่ให้เกิดอิมัลชัน ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให้สมบัติการเกิดฟอง 3 โปรตีนในไข่ขาวและไข่แดงมีสมบัติเชิงหน้าที่ในอาหารไม่แตกต่างกัน 4 โปรตีนในไข่ขาวมีหน้าที่ให้เกิดฟอง ขณะทีโปรตีนในไข่แดงให้สมบัติการเกิดทั้งฟองและอิมัลชัน 3 จากสารละลายน้ำตาลเข้มข้น 1 mg ml ถ้า ต้องการเจือจางให้มีความเข้มข้น 20 &mu g ml ใน ปริมาตร 100 ml จะต้องใชสารละลายน้ำตาลเข้นข้น 1 mg ml 1 ปริมาตร 2 ml แล้ว เติมน้ำให้เป็น 100 ml 2 ปริมาตร 3 ml แล้ว เติมน้ำให้เป็น 100 ml 3 ปริมาตร 4 ml แล้ว เติมน้ำให้เป็น 100 ml 4 ปริมาตร 5 ml แล้ว เติมน้ำให้เป็น 100 ml 4 สารใดต่อไปนี้มี สมบัติเป็น stabilizer 1 Xylitol 2 Lecithin 3 Pectin 4 Tristearin 5 น้ำตาลที่จัดว่าเป็น non reducing sugar คือ 1 มอลโทส maltose 2 ซูโครส sucrose 3 กลูโคส glucose 4 ฟรักโทส fructose 6 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับปฏิกิริยาเมลลาร์ด maillard reaction 1 ปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลรีดิวซ์ กับกรดอะมิโน 2 ปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์ PPO กับสารประกอบโมโนฟีนอล 3 ปฏิกิริยาการให้ความร้อนแก่น้ำตาล 4 ปฏิกิริยาย่อยน้ำตาลโดยเอนไซม์ 7 เมื่อให้ความร้อนสูงๆ แก่สารอาหารพวกโปรตีน เพปไทด์ หรือกรดอะมิโนจะก่อใหเ้กิดสารเป็นพิษชนิดใด 1 Polycyclic aromatic hydrocarbon 2 Carbonyl compound 3 Heterocyclic amine 4 Hydroperoxide 8 สารกันเสีย preservative ในข้อใดที่สามารถใช้ได้ดีในอาหารทีมีฤทธิ์เป็นกรด 1 กรดซอร์บิก sorbic acid 2 เกลือเบนโซเอต benzoate 3 โซเดียมแอซิเทต 4 โพแทสเซียมไบซัลไฟต์ 9 นำตัวอย่างอาหาร 25 กรัม มาอบแห้ง และเผาให้เ้ป็นเถ้า จะได้น้ำหนักตัวอย่างแห้ง หลังการอบเท่ากับ 5 กรัม และได้ปริมาณเถ้า 1 กรัม เมื่อหาร้อยละ โดยน้ำหนักแห้ง ของปริมาณ เถ้า ที่วิเคราะห์ได้จะเท่ากับ 1 1 33 2 4 3 20 4 80 10 สารละลาย 40 โซเดียมไฮดรอกไซด์ น้ำหนักโมเลกุล 40 มีความเข้มข้น เท่ากับ 1 1 N 2 4 N 3 10 N 4 40 N หมวดจุลชีววิยาอาหาร 1 จุลินทรีย์กลุ่มใดที่เป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมคุณภาพของน้ำนมพาสเจอรไรซ์ ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิตู้เย็น 1 Thermoduric bacteria 2 Mesophilic bacteria 3 Psychrophilic bacteria 4 Psychrotrophic bacteria 2 Coagulase test เป็นวิธีหนึ่ง ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อ ยืนยันชนิดของแบคทีเรีย ในข้อใด 1 Salmonella Typhi 2 Vibrio cholerae 3 Shigella sp 4 Staphylococcus aureus 3 ถ้าข้าวผัดมี Bacillus cereus อยู่ 8 x 107 CFU g ถ้าต้องการวิเคราะห์เชื้อนี้ควรจะเจือจางอาหารเท่าใด จึงสามารถนับจำนวน Bacillus cereus ได้ 80 colonies บนอาหารเลี้ยงเชื้อ MYP โดยวิธีการ Spread plate 1 10 3 2 10 4 3 10 5 4 10 6 4 จุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสีย microbial spoilage ของเนื้อสัตว์สดได้เร็วทีสุดคือ 1 Pseudomonas 2 Campylobacter 3 Clostridium 4 Mycobacterium 5 สารพิษจากเชื้อรา mycotoxin ที่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์เครื่องเทศในประเทศไทยมากทีสุดซึ่งควรได้รับ การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องคืออะไร 1 Patulin 2 Fumonisin 3 Ochratoxin 4 Aflatoxin B และ G 6 Post contamination ได้แก่ 1 การพบเชื้อราบนผิวหน้า แยมที่เปิดใช้แล้ว 2 การพบเชื้อแบคทีเรียทีปลายท่อตัน Dead end 3 การพบเชื้อยีสต์บนมือพนักงาน 4 การพบเชื้อ จุลินทรีย์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ที่เปิดฝาไว ้ 7 อาหารกระป๋องทีใช้อุณหภูมิในการฆ่าเชื้อต่ำกว่า 121° ซ ได้แก่ 1 สับปะรดกระป๋อง 2 ถั่วลันเตากระป๋อง 3 ขาหมูกระป๋อง 4 ข้าวโพดอ่อนกระป๋อง 8 จุลินทรีย์ชนิดใดเจริญได้ใ้นสภาวะที่มีออกซิเจน เท่านั้น 1 Escherichia coli 2 Penicillium spp 3 Salmonella 4 Staphylococcus aureus 9 ลูกชิ้นปลาเรืองแสงสีเขียว เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใด 1 Aspergillus flavus 2 Escherichia coli 3 Proteus vulgaris 4 Pseudomonas fluorescens 10 ในการวิเคราะห์หายีสต์โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar PDA ต้องมีการ เติมยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol ลงไปในอาหาร PDA เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ช่วยให้ยีสต์โตเร็วขี้น 2 ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 3 ทำให้การฆ่าเชื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสมบูรณ์ขึ้น 4 เพื่อเป็นการปรับ pH หมวดประกัน คุณภาพและสุขาภิบาล 1 โรงงานผลิตอาหาร ต้องมีระบบประกันคุณภาพพื้น ฐานประเภทใด 1 HACCP 2 SOP 3 GAP 4 GMP 2 แผนภูมิควบคุมคุณภาพจากการตรวจสอบด้วยคุณลักษณะ attribute มีหลายแบบ แผนภูมิ ควบคุมคุณภาพใดต่อไปนี้เป็นแผนภูมิควบคุมคุณภาพด้วย ลักษณะ attribute 1 แผนภูมิควบคุมคุณภาพเฉลี่ย chart 2 แผนภูมิควบคุมคุณภาพ มัธยฐาน Control chart for median 3 แผนภูมิควบคุมภาพพิสัย Control chart for range 4 แผนภูมิควบคุมคุณภาพสัดส่วนเสีย p chart 3 ถ้า ต้องการวัดความหนืดของน้ำผึ้งควรใช้เครื่องมือใด 1 Bostwick consistometer 2 Brookfield viscometer 3 Adam consistometer 4 Ridgelimeter 4 ผู้ผลิตอาหารต้องมีมาตรการแก้ไข Corrective action ตามแผน HACCP ทันที เมื่อ พบว่า 1 เกิดการเบี่ยงเบนจากค่าการปฏิบัติงาน Operating limit 2 เกิดการเบี่ยงเบนจากค่าเป้าหมาย Target value 3 เกิดการเบี่ยงเบนจากค่าดัชนีวัดการปฏิบัติสำคัญ Key performance index 4 เกิดการเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤต Critical limit 5 วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับระบบท่อหรือเครื่องมือทีไม่สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได ้ 1 Steam gun 2 High pressure flushing 3 CIP 4 COP 6 อาหารกระป๋องที่ความเป็นกรดต่ำ low acid food ตามกฎหมายอาหาร จัดเป็น 1 อาหารควบคุมเฉพาะ 2 อาหารทีมีความเสี่ยงสูง 3 อาหารที่กำหนดคุณภาพและความปลอดภัย 4 อาหารทีต้องมีเลขทะเบียน อย 7 หลักการของการควบคุมคุณภาพ คือ 1 เน้นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย 2 เน้นระบบการดำเนินงานให้อาหารมีคุณภาพ 3 เน้นประสิทธิภาพการดำเนินงานในการผลิต สินค้า 4 เน้นการควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของ ลูกค้า 8 น้ำใช้ในโรงงานที่สัมผัสอาหารต้องมีคุณภาพอย่างไร 1 ปราศจากคลอรีนตกค้าง 2 ปราศจากกลิ่น 3 ปราศจากความกระด้าง water hardness 4 ดื่มได ้ 9 ข้อกำหนดของการบรรจุเป็น 150 ± 3 กรัม แต่ผลิตได้จริง 150 ± 2 กรัม ค่า Process capability index เป็น 1 0 50 2 0 67 3 1 00 4 1 50 10 ระบบควบคุมคุณภาพใดเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 1 ISO 14000 2 ISO 17025 3 ISO 18000 4 ISO 9000 11 วัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติ พ ศ 2522 คือ 1 ความเป็นธรรมทางด้านการค้า 2 ให้อาหารมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ 3 คุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 4 ความเป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค และพัฒนาอุตสาหกรรม 12 รสใดต่อไปนี้ จัดเป็นรส taste พื้นฐาน 1 รสขม 2 รสเผ็ด 3 รสฝาด 3 รสซ่า 13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ทีไม่เข้าข่ายโรงงาน ต้องการผลิตน้ำลูกยอสเตอริไรส์ sterilization จำหน่าย ต้องปฏิบัติอย่างไร 1 ขอขี้นทะเบียนตำรับอาหาร 2 ขออนุญาตใช้ฉลาก 3 ขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 4 ไม่ต้องดำเนินการใดๆ 14 อาหารชนิดใดทีต้องมีฉลากโภชนาการ 1 นมพาสเจอไรส์ pasteurization ไขมันเต็ม 2 นม ยู เอชที แคลเซียมสูง 3 นม ยู เอช ที ไขมันเต็ม 4 นมสเตอริไรส์ sterilization ไขมันเต็ม 15 การบำบัดน้ำเสียวิธีใดทีเป็นข้อห้ามทางกฎหมาย ก Activated sludge ข Oxidation pond ค Dilution ง Trickling filter หมวดแปรรูปและวิศวกรรมอาหาร 1 การทำแห้งใบมะกรูดเพื่อรักษาสีและกลิ่นรส ควรใช้วิธีใด 1 tray drier 2 sun drying 3 microwave drying 4 fluidized bed drying 2 อาหารในข้อใดทีไม่ต้องบรรจุในกระป๋องเคลือบแลกเกอร์ 1 เมล็ดข้าวโพด 2 อาหารทะเล 3 เมล็ดถั่วลิสง 4 สับปะรด 3 การเก็บผักผลไม้สดที่อุุณหภูมิต่ำ cold storage เกินไปจะเกิดลักษณะผิดปกติ คือ 1 chilling injury 2 freeze burn 3 drip loss 4 staling 4 วิธีการแช่เยือกแข็ง freezing ใดที่ให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีกว่าวิธีอื่น 1 air blast freezing 2 contact plate freezing 3 cryogenic freezing 4 liquid immersion freezing 5 ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1 ค่า F0 เป็นค่าเฉพาะสำหรับจุลินทรีย์แต่ละชนิด ซึ่งแสดงความต้านทานความร้อนของจุลินทรีย์ชนิดนั้น 2 Low acid foods หมายถึง อาหารทุกชนิด ยกเว้น เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ทีมี pHมากกว่า 4 6 และ Aw มากกว่า 0 85 3 z value หมายถึง จำนวนองศาที่ใช้ใ้นการลดจำนวนจุลินทรีย์ลง 1 log cycle หรือ 90 4 การวัดการแผ่กระจายความร้อน Heat penetration test ในภาชนะบรรจุ ต้องวาง ตำแหน่ง thermocouple กึ่งกลางกระป๋องเสมอ เนื่องจากเป็นตำแหน่งทีร้อนช้าที่สุดของภาชนะบรรจุ 6 ข้อความใดต่อไปนี้ที่ถูกต้อง 1 อาหารแช่เยือกแข็งควรเก็บรักษาทุกอุณหภูมิ 10° C 2 อาหารที่แช่เยือกแข็ง freezing แบบFast Freezing มีคุณภาพต่ำกว่า Slow Freezing 3 การผลิตแยมชนิดน้ำตาลต่ำ Low sugar ควรใช้ ้LM pectin 4 การใช้ก๊าซเอทีลีน บ่ม มีจุดประสงค์เพื่อ ให้ส้ม มีรสหวานขึ้น และช่วยลดการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ microbial spoilage 7 ผลิตภัณฑ์มีเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้น 1000000000 หรือ 1x109 เซลล์ เมื่อถูกแปรรูปโดยให้ ความร้อน thermal processing 12 D D value อยากทราบว่า ผลิตภัณฑ์จะมีปริมาณเชื้อหลงเหลืออยู่กี่เซลล์ 1 300 เซลล์ 2 1000 เซลล์ 3 1200 เซลล์ 4 1 1000 เซลล์ 8 ต้องการบรรจุผลไม้ที่มีความหวาน total soluble solid เท่ากับ 10oBrix หนัก 225 กรัมใน น้ำเชื่อม 225 กรัม อยากทราบว่าจะต้องเตรียมน้ำเชื่อมเข้มข้น เท่าไร จึงจะได ้cut out Brix เท่ากับ 12oBrix 1 10oBrix 2 14oBrix 3 16oBrix 4 18oBrix 9 ทีอุณหภูมิฆ่าเชื้อเดียวกัน จุลินทรีย์ทีมีค่า Z Z value ในอาหารชนิด A และ B เท่ากับ 5 และ 8 1 อาหารชนิด A ใช้เวลาฆ่าเชื้อมากกว่าอาหารชนิด B 2 อาหารชนิด B ใช้เวลาฆ่าเชื้อมากกว่าอาหารชนิด A 3 อาหารชนิด A ใช้เวลาฆ่าเชื้อเท่ากับอาหารชนิด B 4 ค่า Z ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเวลาฆ่าเชื้อ 10 เทอร์โมมิเตอร์ที่หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ retort ควรเป็นชนิดใด 1 แอลกอฮอล์ในหลอดแก้ว 2 ปรอทในหลอดแก้ว 3 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหน้าปัด 4 เทอร์โมมิเตอร์ชนิดบันทึกข้อมูล 11 ข้อใดคือลักษณะของ aseptic processing 1 บรรจุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์แล้ว นำไปฆ่าเชื้อ 2 บรรจุผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุปลอดเชื้อ 3 ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แล้วบรรจุในสภาพปลอดเชื้อ 4 ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์และบรรจุทันที 12 ข้อใดจัดเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือทีใช้เพื่อการทำให้เข้มข้น แบบแช่เยือกแข็ง freeze concentration 1 Crystallizer 2 Plate evaporator 3 Reverse osmosis 4 Vacuum evaporator 13 เตาไฟฟ้า ทำจากแผ่นทองแดงทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร มีอัตราการให้ความร้อน 50 วัตต์ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หากอุณหภูมิอากาศเท่า กับ 25 องศาเซลเซียส และสัมประสิทธิ์การพาความร้อน h เท่ากับ 5 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรต่อ องศาเซลเซียส อุณหภูมิทีผิวแผ่นทองแดงจะเท่ากับเท่าไร กำหนดให้้ q hA&Delta T 1 30 องศาเซลเซียส 2 45 องศาเซลเซียส 3 50 องศาเซลเซียส 4 55 องศาเซลเซียส 14 ข้อจำกัดการเพิ่ม ความเข้มข้น ของน้ำผลไม้โดยใช้เครื่องกรองแบบ Reverse osmosis คือข้อใดต่อไปนี้ 1 ความเข้มข้น 2 ความหนืด 3 อุณหภูมิ 4 ความขุ่น การพัฒนา นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ให้มีองค์ความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารไทย สมาคมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย FoSTAT สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร AIAC และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย FTI และคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย BoT จึงดำเนินการ ขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร CERTIFIED FOOD PROFESSIONAL CFoP เพื่อเป็นการส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรใน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ทำไมต้องสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ที่มีความรู้ ความเข้าใจมาตราการความปลอดภัยการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารระหว่างองค์กรทางด้านอาหาร กับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอาหารได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหาร ผู้ที่ควรสอบขึ้นทะเบียนนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต หรือการประกันคุณภาพ หรือการควบคุมคุณภาพ หรือความปลอดภัยของอาหาร หรือมาตรฐานอาหาร หรือการรับรองคุณภาพอาหาร หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คุณสมบัติผู้เข้าสอบ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร และสาขาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีหลักสูตรตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ AIAC ให้การรับรอง สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาอื่น และต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ปฏิบัติการวิชาแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 1 : product cocept
ปฏิบัติการ วิชาแปรรูปอาหาร ครั้งที่ 1 สมาชิกในกลุ่ม 1 ชื่อผลิตภัณฑ์ 2 ขอบข่าย 3 คุณลักษณะที่ต้องการ ขนาดบรรจุ พร้อม รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4 วัตถุดิบ ชนิด คุณลักษณะ 5 Processing Flow chart 6 สูตร by weight 7 คำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ตั้องการต่อการผลิต 1 กะ สินค้า 100 200 ชิ้น


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment