Supplier Directory

ค้นหา 362 รายการ

Inspecting, Consulting, Training, Advertising
Quality Service Works by ASI Team / งานบริการ ซ่อมบำรุงรักษา โดยทีมงาน ASI
การให้บริการงานซ่อม สร้าง อัปเกรด แก้ไขเครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทุกชนิด &ndash ASI Customer Service Works 1 ASI Service &ndash Temperature Upgraded Service for all &ldquo Heating&rdquo equipment such as water bath oil bath oven boiler etc งานซ่อม อัปเกรด เครื่องมือ อุปกรณ์ทำความร้อนทุกชนิด 2 ASI Service &ndash Temperature Upgraded slotspie Service for all &ldquo Cooling&rdquo equipment such as cooling bath refrigerator incubator freezer etc งานซ่อม อัปเกรด เครื่องมือ อุปกรณ์ทำความเย็นทุกชนิด 3 ASI Service &ndash Glassware and accessories for petroleum testing and various made to order glassware งานซ่อม สร้าง ทำตามแบบ เครื่องแก้ว อุปกรณ์สำหรับการทดสอบทุกชนิด 4 ASI Service Pt100 RTD Thermocouple Thermistor &ndash Temperature Sensors for Testing Instruments งานซ่อม อัปเกรด อุปกรณ์ เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิทุกชนิด 5 ASI Service Tactile Membrane Keypad for Testing Instruments งานซ่อม อัปเกรด อุปกรณ์ แป้นกด แผงวงจร คีย์แผด ตู้ควบคุมทุกชนิด 6 ASI Service Local Assembled Products specially made to order with customer requirements งานซ่อม อัปเกรด ประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบตามความต้องการของลูกค้า
Service / บริการ
บริการข้อมูล สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค พร้อมติดตั้งปั๊มให้ฟรี
English-Thai Dictionary of Food Engineering and Directory of Food Processing and Packaging Machinery / พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และทำเนียบผู้ผลิต-จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร
จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา Corpus ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค วัตถุประสงค์ 1 เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา Corpus เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร 2 เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ อังกฤษ ไทย สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ 3 เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัย 1 รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย ข้อมูลในปี 2545 ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย 2 คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ 3 จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ Textbooks และวารสาร Journals ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้ 4 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้
Free Spray Drying technology course / ฟรี คอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร
ฟรี คอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหาร &bull ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร สมุนไพร และเคมีภัณฑ์ &bull ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของ Spray Dryer และ Evaporator &bull สาธิตวิธีการทำงานเครื่อง Spray Dryer ตัวแทนจากกลุ่มสหกรณ์โคนมจากทั่วประเทศได้เข้ารับการถ่ายทอดคอร์สฝึกอบรมการแปรรูปอาหารด้วย Spray Dryerและได้นำน้ำนมดิบของแต่ละสหกรณ์มาทดลองผลิตนมผง ซึ่งนมผงที่ได้มีกลิ่นหอม รสเข้ม หวาน มัน อร่อยเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งณ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกลุ่มสหกรณ์โคนมที่ได้มารับการถ่ายทอดประกอบไปด้วย &bull สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด &bull สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด &bull สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด &bull สหกรณ์โคนม ไทย เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด &bull สหกรณ์โคนมไทย เดนมาร์ค พัฒนานิคม จำกัด Free Spray Drying technology course educate in processing food herb and cosmetic educate in principle of Spray Dryer and Evaporator Spray Drying demonstration At 8 February 2013Representatives of milk cooperative from around Thailand had been educated in spray drying technology course and also brought milk from each cooperative to spray dried The powder was satisfied


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Heinrich Frey Maschinenbau Gmbh, Germany: manufacturer of vacuum stuffers and machinery for convenient food Kronen GmbH, Germany: manufacturer of machinery for vegetable and fruits from washing to packing Nock Fleischerei Maschinenbau GmbH, Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers K + G Wetter GmbH, Germany: manufacturer of grinders and bowl cutters Ness & Co. GmbH, Germany: manufacturer of smoke chambers, both stand alone and continuous units Dorit DFT GmbH, Germany: manufacturer of tumblers and injectors Maschinenfabrik Leonhardt GmbH, Germany: manufacturer of dosing and filling equipment