Food Wiki

สารานุกรมอาหารออนไลน์ (Online Food Encyclopedia) เฉพาะทางด้านอาหาร เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิต เปิดบริการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้สนใจด้านอาหาร ซึ่งจัดเรียงตามตัวอักษร ทั้งอังกฤษ-ไทย ศัพท์ทางที่เกี่ยวข้องด้านอาหาร ครบวงจร

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หมวดหมู่คำศัพท์


คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Depalletizer
เครื่องจักรสำหรับนำบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ (pallet) เพื่อเข้าสู่สายการผลิต รูปแบบการทำงานมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.1022/2548 แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป 1. ขอบข่าย 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมแกงเลียงที่ทำให้แห้งแล้ว อยู่ในลักษณะพร้อมปรุง บรรจุในภาชนะบรรจุ ที่มา:http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3274 2. บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้ 2.1 แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเครื่องเทศ และสมุนไพร เช่น หัวหอมแดง พริกไทย กระชาย มาล้างให้สะอาด บดผสมกับกะปิ เติมเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งที่ต้มให้สุกแล้ว ปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสเช่น น้ำปลา เกลือ ผสมให้เข้ากัน อบให้แห้ง (dehydration) แล้วนำมาบดให้ละเอียดอีกครั้ง 3. วัตถุดิบ 3.1 เครื่องเทศและสมุนไพร เช่น หอมแดง พริกไทย กระชาย 3.2 กะปิ 3.3 เนื้อปลาหรือเนื้อกุ้ง 3.4 เครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา เกลือ 4. Process Flow Chart 5. คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ประสาทสัมผัส 5.1 ลักษณะทั่วไป ต้องแห้ง ไม่จับตัวเป็นก้อน ส่วนประกอบต้องผสมเข้ากันค่อนข้างสม่ำเสมอ 5.4 สิ่งแปลกปลอมต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล จากสัตว์ 5.5 ความชื้น ต้องไม่เกินร้อยละ 8 โดยน้ำหนัก 5.6 วอเตอร์แอกทิวิตี (water activity) ต้องไม่เกิน 0.6 5.7 จุลินทรีย์ 5.7.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 104 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 5.7.2 เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า 3 ต่อตัวอย่าง 1 กรัม 5.7.3 รา ต้องไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม 5.2 สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป 5.3 กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นไหม้ เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 10.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบ ทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง 6. สุขลักษณะ 6.1 สุขลักษณะในการทำแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP 7. การบรรจุ 7.1 ให้บรรจุแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจาก สิ่งสกปรกภายนอกได้ 7.2 น้ำหนักสุทธิของแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 8. เครื่องหมายและฉลาก 8.1 ที่ภาชนะบรรจุแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียด ต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน (1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป แกงเลียงพร้อมปรุง เครื่องปรุงแกงเลียง (2) ส่วนประกอบที่สำคัญ (3) น้ำหนักสุทธิ (4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) " (5) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา (6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น 9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปที่ทำในระยะเวลาเดียวกัน 9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ 9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ ฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.4 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่าแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด 9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่น ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการ ทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็น ไปตามข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.3 จึงจะถือว่าแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นและวอเตอร์แอกทิวิตี ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวม ไม่น้อยกว่า 200 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่าง ที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.5 และข้อ 5.6 จึงจะ ถือว่าแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 9.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่ กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.7 จึงจะถือว่าแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 9.3 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่าแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ 10. การทดสอบ 10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่น 10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป อย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ 10.1.2 เทตัวอย่างแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและดม 10.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน (ข้อ 10.1.3) ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑ์ที่กำหนด ระดับการตัดสิน (คะแนน) ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ลักษณะทั่วไป ต้องแห้ง ไม่จับตัวเป็นก้อน ส่วนประกอบต้องผสมเข้ากันค่อนข้างสมํ่าเสมอ 4 3 2 1 สี ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป 4 3 2 1 กลิ่น ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของ แกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นไหม้ 4 3 2 1 10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ตรวจพินิจ 10.3 การทดสอบความชื้น ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ 10.4 การทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตี ให้ใช้เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตี (water activity) ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (25 ± 2) องศาเซลเซียส 10.5 การทดสอบจุลินทรีย์ ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ 10.6 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม
Lye peeling / การปอกเปลือกด้วยด่าง
การปอกเปลือกด้วยด่าง (lye peeling หรือ alkaline peeling) เป็นวิธีการปอกเปลือก ลอกเยื่อ ลอกเมือก ด้วยด่าง นำมาใช้เพื่อ การปอกเปลือกผักและผลไม้ (peeling) สำหรับวัตถุดิบประเภทผัก ผลไม้ที่มีเปลือกบาง เช่น องุ่นมะเขือเทศ หรือใช้ลอกเยื่อของ กลีบส้ม และวิธีนี้ยังใช้เพื่อการปอกเปลือกพืชหัว เช่น มันเทศ (sweet potato) มันฝรั่ง (potato) และยังใช้กับการลอกเมือก เมล็ดกาแฟ ปัจจัยที่มีผลต่อการปอกเปลือกด้วยด่าง วิธีการปอกเปลือกด้วยด่าง ทำโดยการจุ่มวัตถุดิบลงในสารละลายด่าง ซึ่งมักเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้ด่างร้อน ที่อุณหภูมิ 70-105 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มข้นของด่างร้อยละ 3-15 ระยะเวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้และพันธุ์ Walter and Scandal (1982) รายงานว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปอกเปลือกมันเทศ คือการแช่ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 78-83องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีก่อน แล้วจึงใช้เวลาปอกเปลือกด้วยด่าง 6 นาที หลังปอกเปลือกด้วยด่าง ผักผลไม้จะถูกล้างด้วยน้ำ ไอน้ำ หรือสารละลายกรดอ่อนอีกครั้งเพื่อให้เป็นกลาง Garcia and Berett ได้ทดลองปอกเปลือกมะเขือเทศด้วยด่างความเข้มข้น ร้อยละ 18 อุณหภูมิของสารละลาย 95 องศาเซลเซียสใช้เวลา 30-70 วินาที ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของมะเขือเทศ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบการปอกเปลือกด้วยด่าง แสดงดังรูปด้านล่าง ในรูปมีการติดตั้ง conductivity sensor และ conductivity transmitter เพื่อควบคุมความเข้มข้นของสารละลายด่างให้คงที่ ที่มา ดัดแปลงจากhttp://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Analytical%20Documents/Liq_ADS_2000-12.pdf สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ ความสะอาดของน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) สารละลายด่างที่ใช้ปอกเปลือก ทำให้ค่า pH ของผักผลไม้สูงขึ้น ผักผลไม้ที่จะนำไปปรับให้เป็นกรด (acidification) ก่อนแปรรูปด้วยความร้อนจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ การใช้ด่างความเข้มข้นสูงและอุณหภูมิสูง อาจทำให้สีของผักผลไม้ รวมทั้งเนื้อสัมผัสเปลี่ยนแปลง การใช้ด่างจะต้องมีการกำจัดน้ำด่างที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม เพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปอกเปลือกด้วยด่าง เป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) สำหรับกระบวนการถนอมอาหารขั้นต่อไป เช่น การลวก (blanching) การลดขนาด (size reduction) การทำแห้ง (dehydration) การแช่เยือกแข็ง (freezing) การแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing) หรือการเตรียมผักผลไม้พร้อมบริโภค (fresh cut) References http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Rosemount%20Analytical%20Documents/Liq_ADS_2000-12.pdf WALTER JR, . M. WILLIAMand WILLIAM E. SCHADEL. 1982Effect of Lye Peeling Conditions on Sweet Potato Tissue. Journal of Food Science. Vol 47 Issue 3 p813-817. ELISABETH GARCIA and DIANE M. BARRETT Peelability and yield of processing tomatoes by steam or lye .
 
Metal detector / เครื่องตรวจจับโลหะ
เครื่องตรวจจับโลหะ เครื่องที่ใช้ตรวจจับโลหะ เช่น เศษเหล็ก ตะปู หรือโลหะใดๆ ที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ หรือปนเปื้อนระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เกิดอันตรายต่อเครื่องจักร หรือเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หากหลุดรอดไปอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร
Zwitterion / สวิทเทอร์ไอออน
สวิทเทอร์ไอออน หมายถึงโมเลกุลที่มีสองขั้ว (dipolar) จึงเป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (neutral molecule) มีทั้งประจุบวกและประจุลบอยู่ในโมเลกุลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของกรดแอมิโน ซึ่งมีทั้งประจุบวกที่หมู่แอมิโน และประจุลบอยู่ที่หมู่คาร์บอกซิลในโมเลกุลของกรดแอมิโน
Diffusion / การแพร่กระจาย
คือการแพร่กระจายตัวของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ

Food wiki Thailand  จัดเต็ม โดย ครูผู้น้อย Kiss  ครูตัวใหญ่  เป็นลูกสาวครูเล็ก เป็นศิษย์ทางธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ และครูไม่เล็ก บ้านของครูผู้น้อย อยู่หน้าวัดลุ่ม จังหวัดระยอง บ้านรอบล้อมด้วยตลาดขายอาหาร ตื่นเช้า ลืมตามาก็เจอแต่อาหาร รอบบ้าน

ครูผู้น้อย  เรียนจบทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    มาเป็นครูผู้สอนวิชาด้านอาหาร ที่ สาขาวิศวกรรมอาหาร ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนมูลนิธิ Fulbright ของอะเมริกา แถมได้ทุนจากมูลนิธิ เพื่อผู้หญิงที่มีอาชีพทางการศึกษา ชือ Delta Gamma Kappa (ขอบพระคุณคร๊าKiss และไม่เคยลืมพระคุณ ) ก็เลย แอบหนีเมืองไทยไปอยู่ ไปเรียนปริญญาเอก สาขา Food Science มาจาก University of Florida  หลายปี ไปล้างจาน ไปรับจ้างเป็นคนครัว เอาเงินไปเที่ยว ก็พอมีความรู้ด้านอาหาร ติดขาติดแข้ง ชอบทำอาหาร ชอบกินอาหาร วิจัยด้านอาหารบ้าง บรรยายด้านอาหารบ้าง ให้คำปรึกษาด้านอาหาร ขอคำปรึกษาด้านอาหาร ได้ครูดีๆ เพื่อนดีๆ ศิษย์ดีๆ มากมาย กรุณา เมตตาสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสพการณ์สารพัดอย่างด้านอาหาร มามากกว่า 20 ปี (ก็ยังเป็นผู้น้อยอยู่ Innocent อุ อุ )   ไม่อยากใส่บ่าแบกหามไว้ กลัวความรู้จะท่วมหัวแล้วจะเอาตัวไม่รอด 5555555

Once upon a time วันดี อากาศร้อน กลางปี 2553 ครูผู้น้อย นึกสนุก ก็อยากเขียน เขียน เขียน เขียนเอง บ้าง ลอกมาบ้าง นัก

ศึกษาช่วยบ้าง ทำไปเรื่อยๆ วันละนิดละหน่อย ณ วันนี้  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  2555  ได้มากกว่า 3300 คำแล้ว เย้ Laughing... เอามาให้อ่านกันเพลินๆ สบายๆ สิวๆ ไม่คิดมาก เอาไว้พอลูกโต สามีหนีบวช จะได้มีอะไรทำแก้รำคาญ ท่านครูผู้ใหญ่ ผู้รู้ทั้งหลาย โปรดเมตตา ให้คำแนะนำ  ผิดพลาดก็กราบขออภัย อย่าถือสา หาความกันนะคะ นะคร๊า Wink  ครูผู้น้อยเพียงตั้งใจสร้าง ให้ Food wiki  แหล่งรวมความรู้นี้เป็นวิทยาทาน on-line (ว๊าววว) อยากเห็นสังคมการเรียนรู้ (วู๊ววว....) ให้กับผู้สนใจเกี่ยวกับอาหารทั้งผู้บริโภค นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร ผู้ขาย ผู้ผลิต ได้มาอ่าน มาชม มาคุยกัน สบายๆ ไม่ได้อยากเด่นอยากดัง แค่อยากมีชื่อเสียง อุ๊ย Cool ไม่ใช่คร๊า แต่ อยากเห็นเมืองไทยเป็นครัวของโลก  จริงจริ๊งKiss อยากให้คนไทยได้กินอาหารดีๆ อร่อยๆ สุขภาพแข็งแรง มีความสุข อยากเห็นรอยยิ้มที่แจ่มใส  มีน้ำใจให้กันและกัน Smile 

 

                 โลโก้อันใหม่ลูกสาวครูผู้น้อยทำให้                                     อันนี้แม่ทำค่ะ

อื่นๆ อีกมากมายยย ลองหาเอาเองใน search แล้วกันนะ ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้า

 

 

สุดท้ายฝากกลอนนี้ไว้ให้เด็กรุ่นใหม่ ครูผู้น้อยเคยท่องตอนเด็กๆ

 

                วิชาเหมือนสินค้า                        อันมีค่าอยู่เมืองไกล

                ต้องยากลำบากไป                      จึงจะได้สินค้ามา

                จงตั้งเอากายเจ้า                         เป็นสำเภาอันโสภา

                ความเพียรเป็นโยธา                     แขนซ้ายขวาเป็นเสาใบ

                นิ้วเป็นสายระยาง                        สองเท้าต่างสมอใหญ่

                ปากเป็นนายงานไป                     อัชฌาสัยเป็นเสบียง

                สติเป็นหางเสือ                           ถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยง

                ถือไว้อย่าให้เอียง                        ตัดแล่นเลี่ยงข้ามคงคา

                ปัญญาเป็นกล้องแก้ว                  ตรวจดูแถวแนวหินผา

                เจ้าจงเอาหูตา                             เป็นล้าต้าฟังดูลม

                ขี้เกียจคือปลาร้าย                       จะทำลายให้เรือจม

                เอาใจเป็นปืนคม                         ยิงระดมให้จมไป

                จึงจะได้สินค้ามา                        คือวิชาอันพิศมัย

                จงหมั่นมั่นหมายใจ                     อย่าได้คร้านการวิชา

สมัครสมาชิก