Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ISO 14001

ISO14001 (Environmental Management System) หรือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นมาตรฐานเพียง
ฉบับเดียวในอนุกรม ISO 14000
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยองค์กรสามารถจัดทำระบบได้โดยความสมัครใจ แต่ต้องมี ารประกาศเป็นนโยบายอย่างชัดเจน
และเปิดเผยต่อสาธารณชน

การออกใบรับรอง (Certificate) เพื่อเป็(เข้าชม 640 ครั้ง)

สมัครสมาชิก