Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ขนมจีนแห้ง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.140/2546

ขนมจีนแห้ง

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมขนมจีนแห้งที่ทำจากข้าวเจ้า ที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

ขนมจีนแห้ง

ที่มา:http://www.quinl.com/productImages/UploadImages/Fldc0BZ-dddd.jpg

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนมจีนแห้ง

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 ขนมจีนแห้ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวเจ้าที่ผ่านการหมักและนำมาโม่หรือทำจากแป้งขนมจีน ทำให้สุก นำไปนวด อัดเป็นเส้น แล้วทำให้แห้ง (dehydration) ด้วยแสงแดด (sun drying) หรือแหล่งพลังงานอื่น

3. วัตถุดิบ

3.1.ข้าวเจ้า

4. กระบวนการผลิต

 

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ลักษณะทั่วไป

ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดเส้นใกล้เคียงกัน อาจมีเส้นแตกหักได้บ้างเล็กน้อย

5.2 สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ และมีสีสม่ำเสมอ

5.3 กลิ่น

ต้องไม่มีกลิ่นอับ กลิ่นเหม็นเปรี้ยว

5.4 กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของขนมจีน และปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

5.5 ลักษณะเนื้อสัมผัส

เมื่อทำให้สุกแล้ว เส้นต้อง นิ่ม เหนียว ไม่เละ เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 10.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของ แต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

5.6 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

5.7 วัตถุเจือปนอาหาร

หากมีการใช้วัตถุกันเสีย สารฟอกขาว (bleaching agent) สารทำให้ข้น (thickening agent) ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด

5.8 ความชื้น

ต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก

5.9 อะฟลาทอกซิน (aflatoxin)

ต้องไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

5.10 จุลินทรีย์

5.10.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

5.10.2 ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำขนมจีนแห้ง ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุขนมจีนแห้งในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2 น้ำหนักสุทธิของขนมจีนแห้งในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุขนมจีนแห้งทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมจีนอบแห้ง ขนมจีนแดดเดียว

(2) น้ำหนักสุทธิ

(3) เดือน ปีที่ทำ และเดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (เดือน ปี) "

(4) ข้อแนะนำในการบริโภค

(5) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ขนมจีนแห้งที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.6 ข้อ 5. และ ข้อ 6. จึงจะถือว่าขนมจีนแห้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่น กลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ถึง ข้อ 5.5 จึงจะถือว่าขนมจีนแห้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารความชื้นและอะฟลาทอกซินให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุนำมาทำเป็นตัวอย่างรวมเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.7 ถึงข้อ 5.9 จึงจะถือว่าขนมจีนแห้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุนำมาทำเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5.10 จึงจะถือว่าขนมจีนแห้งรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างขนมจีนแห้งต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 ข้อ 9.2.3 และข้อ 9.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่าขนมจีนแห้งรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่น กลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบขนมจีนแห้งอย่างน้อย 5 คน แต่ละคน จะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 นำตัวอย่างขนมจีนแห้งมาตรวจสอบโดยพิจารณาจากตัวอย่างขนมจีนแห้งและตัวอย่างขนมจีนแห้งที่นำมาทำตามข้อแนะนำในการบริโภคที่กำหนดไว้ที่ฉลาก ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบวัตถุเจือปนอาหารความชื้นและอะฟลาทอกซิน

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.5 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

 

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps140_46.pdf

 (เข้าชม 1,075 ครั้ง)

สมัครสมาชิก