Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Flake

Flake หมายถึง ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแผ่นเล็กๆ บางๆ หรืออาหารแห้งที่มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ  เช่น
potato flake, corn flake
เครื่องทำแห้ง (drier) ที่ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแห้งท่ีมีลักษณะเป็น flake ได้แก่ drum drier(เข้าชม 715 ครั้ง)

comments powered by Disqus
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก