Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Quality assurance / การประกันคุณภาพ

กระบวนการรับประกันของผู้ผลิตต่อผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับที่กำหนดหรือระบุไว้ มีความหมาย
ครอบคลุม
ถึงการควบคุมคุณภาพ (quality control, QC) ทั้งในสายการผลิต และการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนอื่นๆ จนกระทั่ง
ถึงมือผู้บริโภค(เข้าชม 772 ครั้ง)

สมัครสมาชิก