Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Operation process chart / แผนภูมิการผลิต

แผนภูมิที่ใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงขั้นตอนการผลิตสิ้นค้าเบื้องต้น เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการโรงงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผนและการควบคุมการผลิต(เข้าชม 657 ครั้ง)

สมัครสมาชิก