Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Disposible / ใช้แล้วทิ้ง

หมายถึงสิ่งของท่ีนำมาใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น จานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ(เข้าชม 538 ครั้ง)

สมัครสมาชิก