Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Serial dilution

Serial dilution คือ การเจือจางตัวอย่างเชื้อเริ่มต้น เพื่อการนับจำนวนจุลินทรีย์ (microbial population count) ให้จำนวน
โคโลนีที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) มีจำนวนเซลล์ระหว่าง 25-250 เซลล์ ไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยทั่วไป
ทำเป็นลำดับๆ ละ 10 เท่า

 

 

วิธีการเตรียมน้ำยาหาค่าเฉลี่ย

วิธีการเตรียมน้ำยา stock solution โดยละลาย potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) จำนวน 34 กรัม ในน้ำกลั่น
ปรับค่า pH ที่ 7.2 ด้วย NaOH แล้วเติมน้ำให้ครบ 1,000 มิลลิลิตร
วิธีการเตรียม buffered blanks นำ stock solution
จำนวน 1 มิลลิลิตร บรรจุขวด ขวดละ 900 มิลลิลิตร อุดด้วยจุกยาง นึ่งใน autoclave ที่ความดัน15 ปอนด์ / ตารางนิ้ว

 (เข้าชม 1,529 ครั้ง)

สมัครสมาชิก