Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Finished product / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หมายถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้เมื่อกระบวนการแปรรูปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคือ
ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค(เข้าชม 667 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก