Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Asepsis / แอเซปซิส

Asepsis คือ การปลอดเชื้อ การทำให้ปราศจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (pathogen) ในเนื้อเยื่อที่มีชีวิต

โดยทั่วไปแล้วมักนำไปใช้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ป้องกันจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ เรียกว่า aseptic technique เช่น ในปฏิบัติการตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ (microbial population count) เป็นต้น(เข้าชม 350 ครั้ง)

สมัครสมาชิก