Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Codex Alimentarius Commission / Codex

โคเดกซ์ (Codex) เป็นคำที่ใช้เรียก Codex Alimentarlus ซึ่งมาจากภาษาลาติน หมายถึง Food Code

The Codex Alimentarius Commission (click link) ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504-2505 (ค.ศ.1961/62) จากความร่วมมือขององค์การอาหารและเกษตร ( Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO ) และองค์การอนามัยโลก ( World Health Organization, WHO ) ด้านความปลอดภัยของอาหาร (food safety) เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 165 ประเทศ ประเทศสมาชิกทุกประเทศจะเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานอาหาร หรือแนวปฏิบัติต่างๆ ในระดับสากล ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกันของทุกประเทศไม่มีการแบ่งชนชั้น

การพิจารณามาตรฐานอาหารในแต่ละเรี่องจะต้องมีการศึกษา วิจัย ทดลอง โดยอาศัยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นข้อมูลต่างๆ ยังต้องมีประเทศสมาชิกทั้งหลายของ Codex ยอมรับ จึงจะเป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้ในระดับสากลที่เท่าเทียมกันและมาตรฐานที่ร่างของประเทศสมาชิกทั้งหลายสามารถถือปฏิบัติได้ และเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศ

 

หน้าที่ของ Codex ประกอบด้วย

 • คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค และดูแลให้เกิดความเสมอภาคในเรื่องการค้าที่เกี่ยวกับอาหาร
 • สนับสนุนให้เกิดการประสานงานด้านมาตรฐานอาหารในประเทศ รวมถึงกลุ่ม NGO ให้เป็นมาตรฐานระดับสากล
 • พิจารณาลำดับความสำคัญ และสร้างให้เกิดการสร้างมาตรฐานอาหาร โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรที่มีความชำนาญด้านที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปมาตรฐานอาหารในแต่ละเรื่อง โดยให้มีการยอมรับจากประเทศสมาชิก ทั้งหลายแล้วพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อการอ้างอิงและปฏิบัติตามในระดับโลกหรือภูมิภาค ตามที่เห็นสมควร
 • ปรับปรุงมาตรฐานให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

 

การดำเนินงานของ CODEX

การดำเนินงานของ CODEX มี 3 ระดับ ประกอบด้วย

 • Codex Alimentarlus Commission ซึ่งมีประธาน 1 ตำแหน่ง และรองประธาน 3 ตำแหน่ง นอกนั้นเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั้งหมด
 • Executive Committee ประกอบด้วย ประธาน และรองประธาน รวมถึงผู้แทนจาก 7 ภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา และคาริเบียนตะวันออกใกล้ อเมริกาเหนือ และแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ (ออสเตรเลีย) ทั้งนี้จะต้องไม่มีผู้แทนที่มาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเกินหนึ่งคน
 • Subsidiary Bodies ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสรุปรูปแบบของมาตรฐานอาหารฉบับร่างให้สมบูรณ์ หรือจัดในรูปของ Codex Committee เพื่อประชุมร่างมาตรฐานอาหารสำหรับเสนอ Commission โดยผ่าน Executive Committee เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้เป็นมาตรฐานอาหารสากลต่อไป ทั้งนี้คณะในรูปแบบของ Codex Committee ที่แบ่งตามการร่าง นอกจาก Subsidiary Bodies ตามกลุ่มอาหารแล้ว ยังมีอีกคณะที่ใช้ชื่อว่า Regional Coordinating Committee ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 คณะ ตามภูมิภาค ประกอบด้วย แอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา คาริเบียน ตะวันออกใกล้ และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้

 

CODEX แบ่งมาตรฐานตามสาขาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ

 • มาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป (General Subject) มี 9 สาขา ได้แก่ Pesticide Residue, Food Labeling, General Principle, Food Hygiene, Food Additive and Contaminant, Method of Analysis and Sampling.
 • มาตรฐานเกี่ยวเนื่องอาหารที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ Commodities (มี 18 สาขา เช่น สาขาสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ สาขาผลิตภัณฑ์เนื้อและสัตว์ปีก สาขานมและผลิตภัณฑ์นม)
 • กลุ่ม Ad Hoc Intergovernmental Task Force มี 3 คณะ อาทิ Food Derived from Modern Biotechnology, Animal Feeding, Fruit and Vegetable Juices.

 

Codex link

Codex General Standard for Food Additives Database GSFA Online

Codex Thailand

 

 (เข้าชม 3,262 ครั้ง)

comments powered by Disqus
สมัครสมาชิก