Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

อาหารรักษ์หัวใจ

กลุ่มอาหารที่ได้รับการพิจารณาออกตรารับรอง อาหารที่ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" ต้องเป็นอาหารบรรจุสำเร็จ และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา ในระยะแรกกำหนดเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1. ธัญชาติ และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 2. อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 3. น้ำนม และผลิตภัณฑ์
  • กลุ่มที่ 4. น้ำมัน และไขมัน
  • กลุ่มที่ 5. ถั่ว และผลิตภัณฑ์

และอาหารประเภทอื่นที่เหมาะสมในอนาคต

หลักการการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ"

กลุ่มที่ 1 ธัญชาติและผลิตภัณฑ์: มีปริมาณเส้นใยอาหารเพียงพอ และปริมาณเกลือ และไขมันไม่สูง

กลุ่มที่ 2 อาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์: มีปริมาณไขมัน และสัดส่วนชนิดของไขมันที่เหมาะสม และเติมเกลือเพียงเล็กน้อย

กลุ่มที่ 3 น้ำนม และผลิตภัณฑ์นม: มีปริมาณไขมัน และสัดส่วนของไขมันที่เหมาะสม ระดับน้ำตาลและเกลือที่ไม่สูง

กลุ่มที่ 4 น้ำมัน และไขมัน: พิจารณาสัดส่วนของชนิดไขมันที่เหมาะสม และระดับปริมาณวิตามินอี (vitamin E) ไม่ต่ำนัก

กลุ่มที่ 5 ถั่ว และผลิตภัณฑ์: พิจารณาปริมาณระดับไขมัน และสัดส่วนที่เหมาะสม ระดับน้ำตาล และเติมเกลือแต่น้อย

ข้อกำหนดในการนำตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" ไปใช้

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาหารรักษ์หัวใจมหิดล โดยคณะอนุกรรมการโครงการ "อาหารไทย หัวใจดี" เท่านั้นที่จะเป็นผู้อนุมัติทั้งในการผลิต และการใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" ในทุกๆ วัตถุประสงค์ เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์สำหรับแสดงบนบรรจุภัณฑ์สื่อโฆษณากลางแจ้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงตราสัญลักษณ์บนรายการส่วนผสมของอาหารและการปรุงของอาหารที่ได้รับการอนุมัติรับรองแล้ว

 

โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องในการใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" เหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อนการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการ "อนุมัติ" หรือ "อายัด" การเพิ่มส่วนผสมในอาหาร การออกสื่อโฆษณา การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้รับอนุมัติแล้ว

การใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ" และแนวทาง ในการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมและเมื่อมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ มีความเห็นสมควร

หลักการใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ"

1. ห้ามใช้ "ตราสัญลักษณ์" ในการรับรอง หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ในทางที่อาจจะบิดเบือนความจริงและทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดต่อตราสัญลักษณ์และอาจเสี่ยงต่อการทำให้มูลนิธิฯ เสียชื่อเสียง

เหตุผล เพื่อที่จะรักษามาตรฐานที่ถูกต้องของการใช้ตรารับรองของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

2. ผู้ผลิตรายใดก็ตามจะสามารถใช้ "ตราสัญลักษณ์" ได้เฉพาะบนผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วเท่านั้น

เหตุผล เพื่อจะรักษามาตรฐานของการใช้ "ตราสัญลักษณ์" และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดของผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์อาหารใดที่ได้รับการอนุมัติ

3. "ตราสัญลักษณ์" จะต้องใช้หมึกสีแดง N100 Y100

เหตุผล เพื่อการรักษามาตรฐานที่ถูกต้องในการแสดง "ตราสัญลักษณ์" ในทุกๆ แหล่ง

4. ห้ามเปลี่ยนแปลง "ตราสัญลักษณ์" โดยพลการ ไม่ว่าจะเป็นขนาด สี หรือลักษณะตัวอักษรที่แตกต่างไปจากในคู่มือแนะนำการใช้ "ตราสัญลักษณ์" กำหนดไว้และจะต้องมีรหัสเลข 10 ตัว ที่ฐานของ "ตราสัญลักษณ์" เสมอ

เหตุผล เพื่อรักษามาตรฐานที่ถูกต้องในการแสดง "ตราสัญลักษณ์"

5. "ตราสัญลักษณ์" จะมีกำหนดระยะเวลาใช้ 2 ปี หลังจากที่ผู้ผลิตได้รับการอนุมัติแล้ว เมื่อครบกำหนดทางผู้ผลิตจะต้องทำการต่ออายุ "ตราสัญลักษณ์" โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องวิเคราะห์อาหารนั้นๆ อีกครั้ง

เหตุผล เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของอาหารอย่างต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการรับรองตราอาหารรักษ์หัวใจ

1. ผู้บริโภคจะเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจได้โดยง่าย

2. ได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจของมูลนิธิหัวใจฯ

3. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม อาหารไทย หัวใจดี ปีละ 2 ครั้ง ในการเผยแพร่ อาหารเพื่อสุขภาพหัวใจสำหรับผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

4. ได้รับสิทธิในการแสดงสินค้าในกลุ่ม เพื่อมูลนิธิหัวใจฯ ได้ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าหน่วยสินค้า

5. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการสัปดาห์รักษ์หัวใจ ในเดือนกันยายน

6. ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม วันหัวใจโลก ของสหพันธ์หัวใจโลกในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน ทุกปี

ขั้นตอนการรับรองให้ใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ"

1. เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่เพิ่มปัจจัยเหนี่ยวนำโรคหัวใจ แสดงความจำนงขอใช้ตราสัญลักษณ์ "อาหารรักษ์หัวใจ"

2. มูลนิธิฯ จัดการ รับ-ส่ง-จัดซื้อ-วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร (แบบปิดตา)

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัดส่วน ส่วนประกอบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์

4. เจ้าหน้าที่แจ้งกฎระเบียบ การใช้ "ตราสัญลักษณ์" และอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 2 ปี โดยมีเลขกำหนดลำดับที่อนุมัติ และวันเดือนปี ที่หมดอายุกำกับอยู่ที่ฐานของตราสัญลักษณ์

5. มูลนิธิฯ จะจัดการตลาด และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (The Heart Foundation of Thailand Office ) ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320โทรศัพท์ : 0-2716-6658, 0-2716-6843 โทรสาร : 0-2716-5813E-mail : thaiheart_fd@hotmail.comhttp://www.thaiheartfound.org(เข้าชม 435 ครั้ง)

สมัครสมาชิก