Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร / Food process design

การออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร (food processing) มีสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงคือ

  • วัตถุดิบ (raw material)
  • ผลิตภัณฑ์สุดท้าย (finished product)
  • ปริมาณการผลิต
  • เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มี
  • กฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


(เข้าชม 530 ครั้ง)

สมัครสมาชิก