Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 

 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

หมวด 1

คณะกรรมการอาหาร

หมวด 2

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

หมวด 3

หน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับอาหาร

หมวด 4

การควบคุมอาหาร

หมวด 5

การขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

หมวด 6

พนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด 7

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

หมวด 8

บทกำหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

อัตราค่าธรรมเนียม

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522(เข้าชม 398 ครั้ง)

สมัครสมาชิก