Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Positive List System

Positive List System คือ ระบบควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอาจตกค้างในสินค้าอาหารครอบคลุมถึง
ยาฆ่าแมลง สิ่งปรุงแต่งในอาหารสัตว์ และยารักษาโรคสำหรับสัตว์ กำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงาน และ
สวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ของญี่ปุ่น เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law)

Positive List System มีความสำคัญยิ่งต่อการส่งออกสินค้าอาหารไปประเทศญี่ปุ่น เพราะหากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ส่งออกอาจ
ได้รับความเสียหายจากการที่สินค้าถูกปฏิเสธการนำเข้า ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2549
มีรายละเอียดที่น่าสนใจ ดังนี้

ข้อกำหนดภายใต้ Positive List System ประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่

สารเคมีทางการเกษตรและสารปฏิชีวนะที่ไม่อนุญาติให้ใช้

มีสารเคมี 15 รายการ ที่ระบบ Positive List ไม่อนุญาตให้ใช้ ได้แก่ 2, 4, 5- T ,Azocyclotin and cyhexatin, Amitrol,
Captafol, Carbadox, Coumaphos, Chloramphenicol, Chlorpromazine, Diethylstilbestrol, Dimetridazole,
Daminozide, Nitrofuran, Propham, Metronidazole, Ronidazole

สารเคมีทางการเกษตร สารเพิ่มเติมในอาหารสัตว์และยาสัตว์ ที่อนุญาติให้ใช้

ที่มา : นฤมลคงทน Positive List System ระเบียบใหม่ของญี่ปุ่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

สารที่มีการกำหนดค่า MLRs (Uniform Limit) กฏระเบียบที่ใช้เดิม กำหนดระดับของสารตกค้างที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกำหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถมีได้ (Maximum Residue Limits :
MRLs) สำหรับสารตกค้าง
จำนวน 283 รายการ

กฏระเบียบใหม่ตามระบบ positive list มีความเข้มงวดมากขึ้น มีสารเคมีถึง 758 รายการจาก 799 รายการที่ญี่ปุ่นกำหนด
ค่ามาตรฐาน MRLs โดยอ้างอิงจากข้อมูลค่ามาตรฐาน Codex และค่ามาตรฐานของประเทศต่างๆ 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่กำหนดค่ามาตรฐานโดยการอ้างอิงผลการศึกษาด้าน
พิษวิทยาที่มีคุณภาพและมาตรฐานของขั้นตอนการศึกษาเทียบเท่ากับวิธีการของ Codex

 

สารเคมีที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (exempted substances) คือ สารเคมีที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกำหนด
MRLs เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แม้ตกค้างในสินค้าอาหารเป็นปริมาณเท่าใดก็ตาม

ทั้งนี้ สารเคมีที่เข้าข่ายยกเว้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์สำคัญ คือ ต้องเป็นสารเคมีที่ไม่มีการกำหนดปริมาณที่บริโภคได้
ในแต่ละวันไว้ (
Acceptable Daily Intakes : ADI) รวมทั้งไม่มีการประกาศห้ามใช้ในประเทศอื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น
65 รายการ คือ

 

ลำดับ สารที่อนุญาตให้ใช้และไม่กำหนดค่า MRLs ลำดับ สารที่อนุญาตให้ใช้และไม่กำหนดค่า MRLs

1

Zinc

33 Sorbic acid
2 Azadirachtin 34 Thiamine
3 Ascorbic acid 35 Tyrosine
4 Astaxanthin 36 Iron
5 Asparagine 37 Copper
6 beta-apo-8' - carotene acid ethyl ester 38 Paprika coloring
7 Alanine 39 Tocopherol
8 Allicin 40 Niacin
9 Arginine 41 Neem oil
10 Ammonium 42 Lactic acid
11 Sulfur 43 Urea
12 Inositol 44 Paraffin
13 Potassium 45 Barium
14 Calcium 46 Valine
15 Calciferol 47 Pantothenic acid
16 beta Carotene 48 Biotin
17 Citric acid 49 Histidine
18 Glycine 50 Hydroxypropyl starch
19 Glutamine 51 Pyridoxine
20 Chlorella extracts 52 Propylene glycol
21 Chlorine 53 Magnesium
22 Oleic acid 54 Machine oil
23 Silicon 55 Marigold coloring
24 Diatomaceous earth 56 Mineral oil
25 Cinnamic aldehyde 57 Methionine
26 Cobalamin 58 Menadione
27 Choline 59 Folic acid
28 Shiitake mycelia extracts 60 Iodine
29 Sodium bicarbonate 61 Riboflavin
30 Tartaric acid 62 Lecithin
31 Serine 63 Retinol
32 Selenium 64 Leucine
    65 Wax

 

นอกจากนั้นสารที่ไม่อยู่ใน 799 รายการและไม่อยู่ในรายการสาร 65 ชนิดที่ปลอดภัย จะถูกกำหนดให้ใช้ค่า MRLs (Uniform Limited)
ที่ระดับ 0.01 ppm (parts per million) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

ผลกระทบที่มีต่อการส่งออกสินค้าอาหารของไทย สินค้าอาหารของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการนำ Positive List System มาใช้
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้สารเคมีดังกล่าวในปริมาณค่อนข้างมาก ระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกหรือ
เพาะเลี้ยง รวมถึงขั้นตอนการถนอมรักษา อาทิ
ผักสดแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ผักกระป๋องและแปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป และสินค้าประมง นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอาหารบางประเภทโดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ส่งออกไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดยิ่งขึ้น
ในประเด็นของสารตกค้าง เนื่องจาก
ข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวของญี่ปุ่น จึงเป็นที่จับตามองเป็นพิเศษ

 

ทั้งนี้ หลังจากที่ Positive List System มีผลบังคับใช้ หากสินค้าอาหารส่งออกจากประเทศใดถูกตรวจพบว่ามีสารเคมีตกค้างเกินกว่า
มาตรฐานที่กำหนดไว้ สินค้าอาหารนั้นจะถูกห้ามนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น และอาจส่งผลให้สินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถูกระงับ
การนำเข้าเป็นการชั่วคราวด้วย โดยผู้ส่งออกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิเสธการนำเข้าของญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ส่งออก
ไทยจึงควรตื่นตัวและทำความเข้าใจกับมาตรการใหม่ที่ญี่ปุ่นนำมาใช้ ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
กับการส่งออก แต่ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าไทยอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ที่มา

นฤมลคงทน Positive List System ระเบียบใหม่ของญี่ปุ่นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2549

 

 

 

 (เข้าชม 1,253 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก