Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Egg candling / การส่องไข่

การส่องไข่ (egg candling) หมายถึง การตรวจดูคุณภาพเบื้องต้นของเปลือกไข่ และคุณภาพภายในไข่ โดยใช้แสงส่องผ่าน ซึ่งจะทำให้เห็นภายในไข่ได้ชัดเจน(เข้าชม 1,001 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก