Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Haugh Unit / ฮอก

 

ฮอก (Haugh unit) คือ ค่าที่ใช้วัดเพื่อการคัดเกรดไข่ตามมาตรฐานสากล ถูกคิดค้นในปี 1937 โดย Raymond Haugh  เป็นค่าที่สำคัญซึ่งบ่งบอก คุณภาพของไข่ไก่โดยการวัดคุณภาพของโปรตีนไข่ขาว (albumen)

การวัดค่า

ค่าฮอกวัดได้โดยใช้เครื่องมือวัดเรียกว่า Haugh unit micrometer โดยการต่อยเปลือกไข่ แยกออกจากเปลือก บนพื้นเรียบ

หน่วยฮอกได้จากการคำนวณน้ำหนักไข่และความสูงของไข่ขาวข้น ไข่ที่ออกมาใหม่จะมีความสด มีความสูงของไข่ขาวข้นมาก เมื่อเวลาผ่านไป ไข่ขาวจะเหลวมีคุณภาพลดลง มีความสูงลดลง 

มาตรฐานคุณภาพไข่

 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริการ  USDA ได้กำหนดค่าฮอก เป็นค่ามาตรฐาน เพื่อกำหนดคุณภาพไข่ ที่กำหนดโดย แบ่งคุณภาพไข่ตามค่าฮอกเป็นช่วงระดับ คือ

  • เกรดดับเบิ้ลเอ (AA) ค่า H.U. อยู่ในช่วงระหว่าง 83-100
  • เกรดเอ (A) ค่า H.U. อยู่ในช่วงระหว่าง 59-75
  • เกรดบี (B) ค่าH.U. อยู่ในช่วงระหว่าง 35-51
  • เกรดซี (C) ค่า H.U. อยู่ในช่วงระหว่าง 11-21

 ไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ใหม่จะมีความสดใหม่และมีคุณภาพอยู่ในช่วงดับเบิ้ลเอ เมื่อเวลาผ่านไปค่าฮอกลดลง

 

การกำหนดค่าฮอกของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน  กระทรวงเกษตร ประเทศไทย กำหนดคุณภาพความสดของไข่ไก่ไว้ดังนี้

ระดับชั้นคุณภาพ AA ค่า H.U. มากกว่า  72

ระดับชั้นคุณภาพ A ค่า H.U. อยู่ในช่วงระหว่าง 60 - 71

ระดับชั้นคุณภาพ B ค่า H.U. น้อยกว่า  60

  (เข้าชม 956 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก