Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

กาแฟผสม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช. 1315/2549

กาแฟผสม

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมกาแฟที่คั่วผสมกับส่วนประกอบอื่นที่มีกาแฟเป็นส่วนผสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนักเมื่อแห้ง อยู่ในลักษณะเป็นผงหยาบและเป็นผงละเอียด อาจบรรจุในซองเยื่อกระดาษ บรรจุในภาชนะบรรจุ ใช้สำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กาแฟผสม

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 กาแฟผสม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเมล็ดกาแฟดิบ (green coffee bean) ที่แห้งมาล้างให้สะอาด นำไปคั่วกับน้ำตาลที่เคี่ยวจนเหนียวให้แห้ง เติมส่วนประกอบอื่น เช่น ทิ้งไว้ให้เย็นนำมาบด ร่อนผ่านตะแกรง

3. วัตถุดิบ

กาแฟดิบ (green coffee bean) น้ำตาล เนย มาการีน ไข่ แป้ง เมล็ดมะขาม

4. Process flow chart

 

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

 

5.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นผงหยาบหรือเป็นผงละเอียด แห้ง

5.2 สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม

5.3 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์

ประสาทสัมผัส

5.4 กลิ่น

ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์

5.5 กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 8.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

5.6 ความชื้น

ต้องไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก

5.7 เถ้าทั้งหมด

ต้องไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก

5.8 เถ้าที่ละลายน้ำ

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยน้ำหนัก

6. สุขลักษณะ

6.1 สุขลักษณะในการทำกาแฟเย็น ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

7. การบรรจุ

7.1 ให้บรรจุกาแฟผสมในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

7.2 ปริมาตรสุทธิของกาแฟผสมในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

8. เครื่องหมายและฉลาก

8.1 ที่ภาชนะบรรจุกาแฟผสมทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น กาแฟผสม กาแฟพื้นเมือง ผงโอเลี้ยง กาแฟโบราณ

(2) ส่วนประกอบที่สำคัญ

(3) น้ำหนักสุทธิ

(4) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(5) ข้อแนะนำในการบริโภคและการเก็บรักษา

(6) ชื่อผู้ทำหรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

9.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง กาแฟผสมที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

9.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

9.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ว ทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.5 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่ากาแฟผสมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น และกลิ่นรส ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 9.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่าง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.4 จึงจะถือว่ากาแฟผสมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้น เถ้าทั้งหมด และเถ้าที่ละลายน้ำ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 200 กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ได้ตัวอย่างที่มีน้ำหนักรวมตามที่กำหนด เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.6 ถึงข้อ 3.8 จึงจะถือว่ากาแฟผสมรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างกาแฟผสมต้องเป็นไปตามข้อ 9.2.1 ข้อ 9.2.2 และข้อ 9.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่ากาแฟผสม รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

10. การทดสอบ

10.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สี และกลิ่นรส

10.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบกาแฟผสมอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

10.1.2 เทตัวอย่างกาแฟผสมลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบลักษณะทั่วไปและสีโดยการตรวจพินิจ

10.1.3 เตรียมตัวอย่างกาแฟผสมตามวิธีที่ระบุไว้ที่ฉลาก ตรวจสอบกลิ่นและกลิ่นรสโดยการดมและชิม

10.1.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 10.1.3)

ลักษณะที่ตรวจสอบ

เกณฑ์ที่กำหนด

ระดับการตัดสิน (คะแนน)

 

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

 

ลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นผงหยาบหรือเป็นผงละเอียด

แห้ง

4

3

2

1

 
 

สี

ต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม

4

3

2

1

 

กลิ่น

ต้องมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์

4

3

2

1

 

กลิ่นรส

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกาแฟผสม ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

4

3

2

1

 

 

10.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากให้ตรวจพินิจ

10.3 การทดสอบความชื้น เถ้าทั้งหมด และเถ้าที่ละลายน้ำให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

10.4 การทดสอบน้ำหนักสุทธิให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม(เข้าชม 619 ครั้ง)

สมัครสมาชิก