Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food Sanitation Law

Food Sanitation Law เป็นกฎหมายที่หน่วยงานด้านสาธารณสุข ใช้เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมทั้งด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยของสินค้าอาหาร (food safety) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน จากอันตราย (food hazard)
ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานความปลอดภัยด้านอาหาร(เข้าชม 584 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก