Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

น้ำลูกยอ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มผช.128/2546

น้ำลูกยอ

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ำลูกยอเข้มข้น และน้ำลูกยอพร้อมดื่มที่ทำจากลูกยอ อาจมีน้ำสมุนไพร หรือน้ำผึ้ง หรือน้ำผลไม้ชนิดอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้ บรรจุในภาชนะบรรจุ

ที่มา:http://www.weloveshopping.com/template/e3/showproduct.php?pid=13315236&shopid=171006

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 น้ำลูกยอ หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่ได้จากกรรมวิธีทำวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

2.1.1 น้ำลูกยอที่ได้จากกรรมวิธีการหมัก โดยนำผลลูกยอสด หมักกับน้ำตาลทรายในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วกรองแยกน้ำลูกยอ อาจนำมาปรุงแต่งด้วยน้ำสมุนไพร หรือน้ำผึ้ง หรือน้ำผลไม้ชนิดอื่น และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

2.1.2 น้ำลูกยอสกัด โดยนำผลลูกยอดิบ ทำให้แห้ง อาจมีการคั่ว แล้วสกัดด้วยน้ำร้อน กรอง จะได้น้ำลูกยอที่มีลักษณะใส นำมาต้มโดยอาจปรุงแต่งด้วยน้ำสมุนไพร หรือน้ำผึ้ง หรือน้ำผลไม้ชนิดอื่น

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

ต้องมีลักษณะเป็นของเหลวขุ่นหรือใสตามกรรมวิธีการทำ

3.2 สีกลิ่น (flavoring agent) และกลิ่นรส

ต้องมีสีกลิ่น (flavoring agent) และรสชาติที่ดีตามธรรมชาติของลูกยอและส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสที่น่ารังเกียจ

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 9.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

3.3 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ เช่น แมลง มด หนู นก

3.4 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol)

ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก

3.5 วัตถุเจือปนอาหาร

ห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด

3.6 จุลินทรีย์

3.6.1 ยีสต์และรา ต้องน้อยกว่า 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร

3.6.2 โคลิฟอร์ม (Coliform) โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) ต้องน้อยกว่า 2.2 ต่อตัวอย่าง 100 มิลลิลิตร

5. การบรรจุ

5.1 ให้บรรจุน้ำลูกยอในภาชนะบรรจุที่สะอาด แห้ง ปิดได้สนิท และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

5.2 ปริมาตรสุทธิของน้ำลูกยอในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุน้ำลูกยอทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำลูกยอ น้ำลูกยอเข้มข้น น้ำลูกยอสมุนไพรรวม

(2) ปริมาตรสุทธิ

(3) วัน เดือน ปีที่ทำ และวัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี) "

(4) ข้อแนะนำในการเก็บรักษา เช่น ควรเก็บในที่เย็นและหลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด

(5) ข้อแนะนำในการบริโภค

(6) คำเตือน เช่น เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

(7) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

7.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง น้ำลูกยอชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

7.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

7.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ 3.3 ข้อ 5. และ ข้อ 6. จึงจะถือว่าน้ำลูกยอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไปและสีกลิ่น (flavoring agent) และกลิ่นรสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 7.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 จึงจะถือว่าน้ำลูกยอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบเอธิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตาม ข้อ 3.4 จึงจะถือว่าน้ำ ลูกยอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหารและจุลินทรีย์ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 5 หน่วยภาชนะบรรจุนำมาทำเป็นตัวอย่างรวม โดยมีปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1 ลิตร เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.5 และข้อ 3.6 จึงจะถือว่าน้ำลูกยอรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างน้ำลูกยอต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1 ข้อ 7.2.2 ข้อ 7.2.3 และข้อ 7.2.4 ทุกข้อ จึงจะถือว่าน้ำลูกยอรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

8. การทดสอบ

8.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สีกลิ่น (flavoring agent) และกลิ่นรส

8.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบน้ำลูกยออย่างน้อย 5 คนแต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

8.1.2 เทตัวอย่างน้ำลูกยอลงในแก้วใสโดยมีกระดาษสีขาวเป็นฉากหลัง ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

8.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

(ข้อ 8.1.3)

8.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

8.3 การทดสอบเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) และวัตถุเจือปนอาหาร

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

8.4 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

8.5 การทดสอบปริมาตรสุทธิ

ให้ใช้เครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps128_46.pdf

 (เข้าชม 435 ครั้ง)

สมัครสมาชิก