Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Predictive modelling

Predictive modelling

เป็นการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหารโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งทำโดยรวบรวมข้อมูลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ
โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ หรือระบบอาหารที่ไม่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่น การใช้เนื้อสุกรบดเหลว (pork slurry) ที่จำลองสภาวะการเจริญ
ของแฮม ซึ่งทำได้ง่ายกว่าและใช้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อการเจริญของเชื้อ เช่น อุณหภูมิ
ค่า pH และ aw รวมทั้งสารยับยั้ง (inhibitors) ต่อการเจริญในระยะต่างๆ ของจุลินทรีย์จะนำมาใช้สร้างกราฟ ลักษณะการเจริญ
(growth curve) และผลจากปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ เช่น ปริมาณเกลือ ค่า pH และอุณหภูมิต่อการทนต่อความร้อนและ
การรอดชีวิตของเชื้อ จะนำมาสร้างเป็นสมการและหาความสัมพันธ์ เพื่อทำนายอายุการเก็บรักษาอาหารได้(เข้าชม 304 ครั้ง)

สมัครสมาชิก