Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2

มผช.139/2546

ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมลอดช่องที่มีลักษณะเป็นเส้นแห้ง และมีกะทิผงอยู่ด้วย

ที่มา:http://www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?ID=104301&PROD=11124102229&SME=043311150

 

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้

2.1 ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปหรือที่เรียกทั่วไปว่า "ลอดช่องสิงคโปร์" หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังอาจผสมกับแป้งชนิดอื่น เช่น แป้งเท้ายายม่อม โดยผสมแป้งกับน้ำร้อน แล้วนวดให้เข้ากัน อาจนำไปต้มแล้วนวดให้เข้ากันอีกครั้ง รีดเป็นแผ่นบาง ตัดเป็นเส้น นำไปทำให้แห้งด้วยแสงแดด หรืออบแห้ง หรือวิธีอื่น โดยมีกะทิผงบรรจุรวมอยู่ในภาชนะบรรจุเดียวกัน

2.2 กะทิผง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกะทิสดมาทำให้แห้งเป็นผง ซึ่งเมื่อผสมน้ำแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที

3. คุณลักษณะที่ต้องการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

3.1.1 เส้นลอดช่อง

ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีขนาดเส้นใกล้เคียงกัน แห้งสนิท เมื่อนำมาต้มในน้ำเดือดจนเป็นเส้นใสแล้วแช่ในน้ำทันที เส้นต้องไม่เกาะติดกัน และไม่เละเป็นแป้งเปียก

3.1.2 กะทิผง

ต้องเป็นผงร่วน

3.2 สี

3.2.1 เส้นลอดช่องควรใช้สีธรรมชาติ ถ้ามีการแต่งสีให้ใช้สีผสมอาหารโดยสีต้องใกล้เคียงกับเมื่อใช้สีธรรมชาติ

3.2.2 กะทิ ต้องมีสีตามธรรมชาติของกะทิ

3.3 กลิ่นรส

3.3.1 เส้นลอดช่อง

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

3.3.2 กะทิ

ต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกะทิ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ 8.1 แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี่ยของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

3.4 สิ่งแปลกปลอม

ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ชิ้นส่วน หรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์ เช่น แมลง นก หนู

3.5 ความชื้น

3.5.1 เส้นลอดช่อง ต้องไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำหนัก

3.5.2 กะทิผง ต้องไม่เกินร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก

3.6 จุลินทรีย์ของเส้นลอดช่องแห้ง

3.6.1 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ต้องไม่เกิน 1 × 103 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

3.6.2 ราต้องน้อยกว่า 10 โคโลนีต่อตัวอย่าง 1 กรัม

4. สุขลักษณะ

4.1 สุขลักษณะในการทำลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามคำแนะนำตาม GMP

5. การบรรจุ

5.1 ให้บรรจุลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปในภาชนะที่สะอาด แห้ง ผนึกได้เรียบร้อย และสามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้

5.2 น้ำหนักสุทธิของลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก

6. เครื่องหมายและฉลาก

6.1 ที่ภาชนะบรรจุลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน

(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ์ เช่น ลอดช่องสิงคโปร์ ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูป

(2) น้ำหนักสุทธิ

(3) เดือน ปีที่ทำ และ เดือน ปีที่หมดอายุ หรือข้อความว่า "ควรบริโภคก่อน (เดือนปี) "

(4) วิธีทำเพื่อรับประทาน

(5) ชื่อผู้ทำ หรือสถานที่ทำ พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

7.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง ลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

7.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้

7.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอมการบรรจุและเครื่องหมายและฉลากให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.4 ข้อ 5. และข้อ 6. จึงจะถือว่าลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับลักษณะทั่วไป สีและกลิ่นรสให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบตามข้อ 7.2.1 แล้ว จำนวน 3 หน่วยภาชนะบรรจุเมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ3.1 ถึงข้อ 3.3 จึงจะถือว่าลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ สำหรับการทดสอบความชื้นและจุลินทรีย์ของเส้นลอดช่องแห้ง ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 5 หน่วยภาชนะ นำมาทำเป็นตัวอย่างรวม เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 3.5 และข้อ 3.6 จึงจะถือว่าลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

7.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปต้องเป็นไปตามข้อ 7.2.1 ข้อ 7.2.2 และข้อ 7.2.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

8. การทดสอบ

8.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป สีและกลิ่นรส

8.1.1 ให้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญในการตรวจสอบลอดช่องกึ่งสำเร็จรูปอย่างน้อย 5 คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ

8.1.2 การเตรียมตัวอย่าง

8.1.2.1 นำตัวอย่างเส้นลอดช่องแห้งมาตรวจสอบโดยพิจารณาจากเส้นลอดช่องแห้งและเส้นลอดช่องแห้งที่ต้มในน้ำเดือดตามวิธีที่กำหนดที่ฉลากจนเส้นใส แล้วตักใส่น้ำ ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม

8.1.2.2 ละลายตัวอย่างกะทิผงประมาณ 10 กรัม ในน้ำ 50 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิห้อง

8.1.3 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนน

( ข้อ 8.1.3 )

8.2 การทดสอบสิ่งแปลกปลอมภาชนะบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก

ให้ตรวจพินิจ

8.3 การทดสอบหาความชื้น

ให้ใช้วิธีทดสอบตามวิธี AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

8.4 การทดสอบจุลินทรีย์

ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

8.5 การทดสอบน้ำหนักสุทธิ

ให้ใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม

Reference

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps139_46.pdf

 (เข้าชม 571 ครั้ง)

สมัครสมาชิก