Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Random error / ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม

ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (random error) เป็นความคลาดเคลื่อนสถิต (static error) ชนิดหนึ่งที่เกิดได้จากหลาย ๆ กรณี เช่น ความคลาดเคลื่อนจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้แก่ อุณหภูมิ (temperature) ปริมาณความชื้น (moisture content) การเปลี่ยนแปลงความถี่หรือแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น เมื่อทำการวัดซ้ำจะได้ค่าที่เปลี่ยนไปโดยไม่สามารถคาดเดาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มคำนวณได้จากการอาศัยหลักทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่จะจำแนกระหว่างความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic error) และความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม

  

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก