Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thermowell / เทอร์โมเวลล์

เทอร์โมเวลล์ (thermowell)  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้สิ่งที่ต้องการวัดสัมผัสเครื่องมือวัด (instrument) โดยตรง โดยมีหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้ตัวเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) หรืออาร์ทีดี (RTD) และป้องกันการเสียหายของตัวเครื่องมือวัดจากสภาวะการใช้งาน เช่น การกัดกร่อนจากสารเคมี หรือการแผ่รังสีจากแหล่งกำเนิดความร้อนของระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สารประกอบในตัวเครื่องมือวัดเกิดการเปลี่ยนแปลง 

โดยทั่วไปติดตั้งเทอร์โมคัปเปิลและอาร์ทีดีไว้ในเทอร์โมเวลล์ เมื่อต้องการใช้งานภายใต้ความดันสูง (สูงกว่า 3 เท่าของความดันบรรยากาศ) เช่น การวัดอุณหภูมิของไอน้ำความดันสูงภายในท่อ หรือในหม้อไอน้ำ (boiler) หรือในหม้อฆ่าเชื้อ (retort) เป็นต้น

วัสดุที่ใช้ทำเทอร์โมเวลล์มีหลายชนิดได้แก่ เซรามิกเหมาะสำหรับการใช้งานในสภาวะอุณหภูมิสูงและในงานที่มีสภาพการกัดกร่อน ส่วนสแตนเลสเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีข้อดีหลายประการได้แก่ ใช้ในสภาวะแวดล้อมที่กัดกร่อนได้ ใช้ในงานที่มีอุณหภูมิสูงและเย็นจัดได้ มีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับมวล และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น ในกระบวนการฆ่าเชื้อ เนื่องจากไม่ปนเปื้อนและไม่ทำปฏิกิริยา

 

  เทอร์โมเวลล์

(ที่มา: http://jameks.co.in/index.php?view=cms&id=11)

 

ที่มา : การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

      : http://jameks.co.in/index.php?view=cms&id=11

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก