Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

sensor / เซนเซอร์

เซนเซอร์ (sensor) เป็นอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์ โดยอาศัยหลักการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถกำเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับได้ โดยการแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้า เพื่อป้อนให้กับระบบหรือกระบวนการ แล้วนำไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป อาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์ คือ ทรานสดิวเซอร์ (transducer) ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในบางครั้งจึงมีการเรียกเซนเซอร์ว่าทรานสดิวเซอร์หรือเรียกทรานสดิวเซอร์ว่าเซนเซอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการวัด

ตัวอย่างของเซนเซอร์ ได้แก่

  • เซนเซอร์ชนิดเทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) ทำหน้าที่ตรวจจับพลังงานความร้อนและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าแรงดันไฟฟ้า
  • เซนเซอร์ชนิดอาร์ทีดี (Resistor Temperature Detector: RTD) ทำหน้าที่ตรวจจับพลังงานความร้อนและเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าความต้านทานไฟฟ้า
  • เซนเซอร์ชนิดสเตรนเกจ (strain gauge) ทำหน้าที่ตรวจจับความเครียด (strain) และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่าความต้านทานไฟฟ้า

 โดยทั่วไปการเลือกเซนเซอร์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมเลือกระดับการป้องกันที่ IP65 หรือสูงกว่า ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำได้ดีมาก นอกจากนี้ควรเลือกใช้เซนเซอร์ที่ออกแบบมีกรอบปิดตัวอุปกรณ์มิดชิด มีผิวเรียบ และไม่มีช่องว่างให้เป็นที่สะสมของเศษอาหารหรือฝุ่น ซึ่งอาจส่งผลต่อการปนเปื้อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก