Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Active transducer / ทรานสดิวเซอร์ชนิดแอกทีฟ

ทรานสดิวเซอร์ชนิดแอกทีฟ (active transducer) เป็นกลุ่มของทรานสดิวเซอร์ทางไฟฟ้า (electrical transducer) ที่สามารถกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอกเข้ามากระตุ้น ตัวอย่างของทรานสดิวเซอร์ประเภทนี้ ได้แก่ เทอร์โมคัปเปิล (thermocouple) ทรานสดิวเซอร์ความดันชนิดเปียโซอิเล็กตริก (piezoelectric pressure) เป็นต้น

ทรานสดิวเซอร์ไฟฟ้าชนิดแอกทีฟเป็นกลุ่มของทรานสดิวเซอร์ (transducer) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องมือวัด (instrument) และระบบควบคุมได้ โดยการทำงานของทรานสดิวเซอร์แต่ละชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปรทางฟิสิกส์ที่ต้องการวัด ลักษณะการติดตั้ง และสภาวะแวดล้อม

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล , 2555)

 (เข้าชม 1 ครั้ง)

สมัครสมาชิก