Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Anabolism / แอแนบอลิซึม

แอแนบอลิซึม (anabolism) เป็นกระบวนการสร้างหรือสังเคราะห์สารจากสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กให้เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ในเมแทบอลิซึม โดยใช้พลังงานและมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เช่น การสังเคราะห์โปรตีนจากกรดแอมิโนชนิดต่างๆ หรือการสังเคราะห์ไกลโคเจนจากน้ำตาลกลูโคส(เข้าชม 24 ครั้ง)

สมัครสมาชิก