Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Biological value (BV) / คุณค่าทางชีวภาพ

 เป็นค่าที่บ่งชี้ถึงคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนในอาหาร ซึ่งเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโปรตีนที่ร่างกายดูดซึมและที่เหลืออยู่ในร่างกาย โดยถือว่าไม่มีการสูญเสียโปรตีนระหว่างการดูดซึม เช่น โปรตีนจากไข่ มีค่า BV สูงที่สุด (0.9-1.0) รองลงมา คือโปรตีนนม (0.85) โปรตีนปลา (0.7-0.8) โปรตีนธัญชาติ (0.5-0.7) และเจลาติน มีค่า BV ต่ำที่สุดเป็นศูนย์ คือเป็นโปรตีนที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก