Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cardinal sign

สัญญาณต่างๆ ในร่างกาย เช่น ชีพจร อุณหภูมิของร่างกาย อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ซึ่งสัญญาณเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความปกติและผิดปกติของหัวใจและร่างกาย(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก