Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Food and Drug Administration (FDA) / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชน มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหาร ยา และเครื่องสำอางให้แก่ผู้บริโภค(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก