Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Galactosamine / กาแล็กโทซามีน

กาแล็กโทซามีน เป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลแล็กโทสที่หมู่ไฮดรอกซิลของคาร์บอนตำแหน่งที่ 2 ถูกแทนที่ด้วยหมู่แอมิโน พบอยู่ในไกลโคลิพิด มิวโคพอลิแซ็กคาไรด์ และคอนดรอยตินซัลเฟต(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก