Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Gestation / เจสเทชัน

เจสเทชัน เป็นระยะเวลาตั้งครรภ์ของสตรีมีครรถ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วงๆ ละ 3 เดือน รวมระยะเวลาตั้งครรภ์ 9 เดือน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก