Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Median lethal dose (LD50) / ขนาดหรือปริมาณของสารเคมีที่ให้สัตว์ทดลอง

คือขนาดหรือปริมาณของสารเคมีที่ให้โดยตรงกับสิ่งที่มีชีวิต หรือสัตว์ทดลองที่ใช้ทดสอบ แล้วทำให้สัตว์ทดลองตายไป 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสัตว์ที่ใช้ทดสอบทั้งหมด ค่า LD50 เป็นค่ามาตรฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบความเป็นพิษเฉียบพลันระหว่างสารพิษแต่ละชนิด และระหว่างสัตว์ทดลองแต่ละชนิดได้ ผลการหาค่า LD50 อาจผันแปรแตกต่างกันทั้งทางชีววิทยาและทางกายภาพ เช่น เผ่าพันธุ์ เพศ อายุ เวลา วิธีการ และช่องทาง (route) ของการได้รับ และสภาวะแวดล้อม(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก