Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

messenger RNA (mRNA)

เป็นกรดไรโบนิวคลีอิกชนิดหนึ่ง ที่ได้รับรหัสพันธุกรรมมาจากดีเอ็นเอในนิวเคลียส mRNA มีหน้าที่พาข้อมูลทางพันธุกรรมจากดีเอ็นเอในนิวเคลียสมายังไรโบโซม เพื่อสังเคราะห์โปรตีนบนเอนโดพลาสมิกเรติคิวรัม (ER) ภายในเซลล์ ชนิดของโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจะสัมพันธ์กับข้อมูลทางพันธุกรรมที่ mRNA ได้รับจากดีเอ็นเอ(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก