Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Refractive index / ดัชนีการหักเห

 

ดัชนีการหักเห เป็นสมบัติทางกายภาพของสารที่สัมพันธ์การหักเหของแสงเมื่อแสงผ่านสารนั้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก