Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Tertiary structure / โครงสร้าง 3 มิติ

ตัวอย่างเช่น โครงสร้าง 3 มิติของโปรตีนหรือพอลิเพปไทด์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก