Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Thiol / ไทออล

ไทออล หมายถึงสารประกอบที่มีหมู่ซัลฟ์ไฮดริล (-SH) อยู่ในโมเลกุล สารประกอบกลุ่มนี้จะมีกลิ่นเหม็น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก