Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Airborne Particle Count Test / การตรวจอนุภาคในอากาศ

 

การตรวจอนุภาคในอากาศ ทำได้โดยการวัดขนาดและนับจำนวนอนุภาค มีวิธีดังนี้

Airborne Particle Count Test
 
2. การใช้อิเล็กรอนไมโครสโคป
การใช้อิเล็กรอนไมโครสโคป คือกล้องจุลทรรศน์ชนิดหนึ่งซึ่งมีกำลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์ธรรมดามากจึงใช้สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างอนุภาคเพื่อศึกษาโครงสร้างและลักษณะของอนุภาคอย่างละเอียด การตรวจวัดในการตรวจวัดต้องวางตัวอย่างที่ต้องการตรวจวัดไว้ในสุญญากาศบนฟิล์มบางๆ ทีมีความหนาแน่นต่ำโดยมีตะแกรงลวดทองแดงหรือสแตนเลสช่วยพยุงฟิล์ม แล้วใช้ลำแสงอิเลคตรอนส่องผ่านตัวอย่าง ก็จะเห็นอนุภาคได้อย่างละเอียด แต่พื้นที่มองเห็นผ่านกล้องมีขนาดเล็ก มองเห็นอนุภาคเพียงบางส่วน วิเคราะห์ผิดพลาดได้ง่าย
 
3. การใช้เครื่องมือที่ใช้แสง
การใช้เครื่องมือที่ใช้แสง ใช้วิธีส่งลำแสงไปกระทบกับอนุภาคที่ล่องลอยอยู่ในอากาศที่ถูกดูดให้ไหลผ่านเครื่องมือ เมื่อลำแสงกระทบอนุภาค ก็จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบนของลำแสงปริมาณการเบี่ยงเบนของลำแสงขึ้นกับจำนวนอนุภาคที่ลำแสงไปกระทบ เหมาะกับวัดจำนวนอนุภาค ไม่เหมาะกับวัดขนาด
 
4. การใช้เครื่องมือที่ใช้ประจุไฟฟ้า
การใช้เครื่องมือที่ใช้ประจุไฟฟ้า ใช้วิธีดูดอากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู่ให้ไหลผ่านเครื่องมือแล้วให้ประจุไฟฟ้าแก่โมเลกุลของอากาศ ประจุไฟฟ้าก็จะถูกถ่ายทอดไปยังอนุภาคที่อยู่ในกระแสอากาศ จะมีแผ่นโลหะคู่ตรวจจับ และวัด
 
5. การใช้เครื่องมือที่ใช้แรงกระทบ
การใช้เครื่องมือที่ใช้แรงกระทบ เป็นเครื่องมือที่จัดเก็บและตรวจวัดในเครื่องเดียวกัน อนุภาคในกระแสอากาศจะถูกดูดเข้ามาในเครื่องด้วยความเร็วสูง แล้วกระทบกับวัตถุที่ถูกจัดวางขวางกั้นทิศทางการไหล อนุภาคใหญ่จะติด อนุภาคเล็กก็จะไปกระทบอีกชั้นถัดไป
 
6. การใช้เครื่องมือที่ใช้แรงเหวี่ยง
การใช้เครื่องมือที่ใช้แรงเหวี่ยง เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดและเก็บตัวอย่างในเครื่องเดียวกัน ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ ไซโคลน (cyclone) อนุภาคในกระแสอากาศจะถูกดูดเข้ามาในกรวยทรงกลม ถูกทำให้หมุนด้วยแรงหนีศูนย์กลางลงสู่ก้นกรวย อนุภาคมีขนาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนจะหลุดากกระแสอากาศถูกเหวี่ยงลงสู่ก้นกรวย ส่วนอนุภาคที่เล็กกว่า10 ไมครอนจะถูกดูดหมุนย้อนมาปากกรวยที่มีกระดาษกรองดักเอาไว้อนุภาคส่วนนี้จะติดที่กระดาษกรองเมื่อนำไปชั่งจะทราบปริมาณของอนุภาคดังกล่าว

ปัจจุบันมีเครื่องมือวัดที่สามารถตรวจวัดอนุภาคในอากาศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เครื่องมือวัดอนุภาคในอากาศยี่ห้อ FLUKE ดังรูปตัวอย่าง(เข้าชม 353 ครั้ง)

สมัครสมาชิก