Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Energy Efficiency Ratio (EER) / อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ

อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio, EER) คือ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็น (Btu/hr.) /W หรือค่า EER คืออัตราส่วนของ ปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศสามารถทำได้ (output) กับกำลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในการทำความเย็น (input)

ค่า EER นี้ถูกนำมาใช้เป็นตัวกำหนดฉลากประหยัดไฟในอุปกรณ์ทำความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยระดับประสิทธิภาพหรือหมายเลขประหยัดไฟ แสดงในตารางด้านล่าง โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไปให้ใช้การกำหนดค่าดังตารางนี้

 

 

 

รายละเอียดในฉลากประหยัดไฟตั้งแต่ พ.ศ.2549 กำหนดให้มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

 

 (เข้าชม 204 ครั้ง)

สมัครสมาชิก