Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coefficient of performance of heat pump, COPh / ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อน

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อน (COPh) หมายถึง อัตราส่วนของปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณที่สนใจต่อปริมาณงานที่ให้ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนมีค่ามากแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีของปั๊มความร้อน

ปั๊มความร้อน ใช้อธิบายถึง ลักษณะของระบบที่ำทำงานคล้ายกับปั๊ม ที่ทำหน้าที่ในการส่งความร้อนเข้ามายังบริเวณที่ต้องการความร้อนนั้น อาจเพื่อช่วยปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย (ในต่างประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำ) หรือเพื่อใช้ในการอบแห้ง เป็นต้น โดยระบบปั๊มความร้อนมีอุปกรณ์เหมือนกับระบบปรับอากาศทุกอย่าง แต่ต่างกันที่ระบบปั๊มความร้อนให้ความสนใจปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นที่ condenser ต่างกับระบบปรับอากาศที่จะให้ความสนใจกับปริมาณความเย็น (ปริมาณความร้อนที่ถูกดูดออกจากห้อง) ที่เกิดขึ้นที่ evaporator

coefficient of performance of heat pump, COPh

 

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อน สามารถคำนวนหาได้จากสมการ

 

coefficient of performance of heat pump, COPh

 

โดย Qh คือ ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้น, kJ/s

W คือ พลังงานที่ใช้, kJ/s

 

ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะปั๊มความร้อนสูงสุดของระบบที่จะเป็นไปได้ สามารถคำนวนได้จากสมการ

 

coefficient of performance of heat pump, COPh

 

โดย Thot คือ อุณหภูมิของคอยล์ร้อนหรือ condensor

Tcold คือ อุณหภูมิของคอยล์เย็นหรือ evaporator

 

coefficient of performance of heat pump, COPh

ที่มารูป : http://www.fluorocarbons.org/uploads/images/Heat_Pumps.jpg(เข้าชม 225 ครั้ง)

สมัครสมาชิก