Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Latent heat load / ภาระจากความร้อนแฝง

ภาระจากความร้อนแฝง (latent heat load) หมายถึง ภาระทางความร้อนหรือปริมาณความร้อนที่ระบบปรับอากาศ (air conditioning) ได้รับจากไอน้ำในพื้นที่ปรับอากาศ เมื่ออากาศที่มีไอน้ำปนอยู่ถูกพััดลมเป่าผ่านผิวคอยล์เย็น จะทำให้อุณหภูมิของไอน้ำในอากาศลดลงจนถึงอุณหภูมิหยดน้ำค้าง (dew point) ไอน้ำเกิดการควบแน่น (condensation) ที่ผิวคอยล์เย็น (evaporator) มีการคายความร้อนแฝง (latent heat) ให้กับสารทำความเย็น (refrigerant) ทำให้ระบบปรับอากาศรับภาระทางความร้อนดังกล่าว

ภาระจากความร้อนแฝงจะมีมากในพื้นที่ที่เปียกชื้น หรืิอมีไอน้ำเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ซึ่งพบได้ทั่วไปในโรงงานผลิตอาหาร เพราะมีกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำในการผลิต รวมไปถึงการต้ม นึ่งหรือใช้ไอน้ำในการผลิต

ภาระจากความร้อนแฝงถือเป็นความสูญเสียในระบบปรับอากาศเนื่องจากความร้อนแฝงที่ระบบปรับอากาศรับภาระไปนี้ไม่ได้ทำให้อากาศในบริเวณนั้นเย็นลง อีกทังอาจทำให้เกิดการสะสมน้ำแข็งที่ผิวคอยล์เย็น ทำให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงด้วย

การแก้ปัญหาในอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดไอน้ำในพื้นที่ อาจทำโดยการสร้างฝาครอบเพื่อดูดไอน้ำออกไปทิ้งนอกพื้นที่ปรับอากาศเพื่อลดภาระจากความร้อนแฝงและปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดตามมา(เข้าชม 164 ครั้ง)

สมัครสมาชิก