Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

People heat / ความร้อนจากคน

ความร้อนจากคน (people heat) คือ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย เพื่อนำพลังงานไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ความร้อนจากคนขึ้นอยู่กับ ชาติพันธ์ุ เพศ วัย และกิจกรรมที่ทำ ความร้อนที่เกิดขึ้นมีทั้งความร้อนสัมผัส (sensible heat) จากอุณหภูมิร่างกายและความร้อนแฝง (latent heat) จากไอน้ำที่เกิดจากการหายใจ เป็นความร้อนประเภทหนึ่งที่เกิดในบริเวณปรับอากาศ

การคำนวณหาปริมาณความร้อนจากคนที่เกิดขึ้นสามารถหาได้จากตารางหรือกราฟที่ใช้ในการคำนวณในระบบปรับอากาศ(เข้าชม 146 ครั้ง)

สมัครสมาชิก