Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Throw / ระยะพุ่งหรือระยะพ่น (ของลม)

ระยะพุ่งหรือระยะพ่น หมายถึง ระยะทางที่อากาศถูกส่งออกจากอุปกรณ์จ่ายลมหรือส่งลม เข้าสู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งไปจนกระทั่งมีความเร็วปลายทาง (terminal velocity) มีค่าประมาณ 75 - 200 fpm(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก